Tid for AFP etteroppgjøret for 2014

Svein SannesAlle som har AFP etter en ordning som NAV administrerer* mottar i disse dager et brev om etteroppgjør. AFP etteroppgjør er en årlig avregning av din AFP, for å kontrollere om din AFP har vært riktig beregnet og utbetalt i kalenderåret 2014.Du som mottar ny AFP i privat sektor vil ikke motta brevet, ettersom ny AFP fritt kan kombineres med arbeid og derfor ikke er omfattet av etteroppgjøret. Det er litt i overkant av 15 000 personer som er inkludert i årets etteroppgjør. Det er en nedgang på i underkant av 7 000 sammenlignet med fjorårets kjøring. De fleste sakene vil bli behandlet automatisk.
Brevene som går ut fra oss nå er fordelt på følgende måte:

  •  8 795 vedtak om «ingen endring» til alle dem som ikke har arbeidet ved siden av AFP-pensjonen.
  •  2 935 vedtak om «ingen endring» til personer som har jobbet i tillegg til å ta ut AFP, men som ikke har hatt inntekt utover toleransebeløpet
  •  2 429 varsler om tilbakekreving til personer som har arbeidet ved siden av AFP-pensjonen sin, og har tjent mer enn toleransebeløpet. Denne gruppen kan få krav om å tilbakebetale for mye utbetalt AFP.
  •  713 vedtak om etterbetaling til personer som har tjent mindre enn toleransebeløpet. Denne gruppen vil kunne få etterbetalt pensjon.

Du må sjekke inntekten

AFP Etteroppgjør 2014Det er verdt å merke seg at avregningen av etteroppgjøret tar utgangspunkt i en beregning av hvor mye du normalt ville tjent når du tar ut AFP første gangen (uttaksåret), eller hvor mye du normalt ville ha tjent i det året AFP opphører.
Det er også viktig å merke seg at det ikke er all inntekt som skal være med i vurderingen i hvorvidt du har fått riktig utbetalt AFP.
For eksempel skal inntekt som er opptjent før første uttak av AFP, ikke være med på og avkorte utbetalingen. Opplysningene NAV får fra Skatteetaten viser ikke hva som er opptjent før eller etter uttak av AFP. Det er derfor meget viktig at du kontroller beregningen uansett om du har mottatt brev med vedtak om ingen endring , varsel om for mye utbetalt eller vedtak om for lite utbetalt.
Det er videre viktig at du sender korrigerte inntektsopplysninger om hvilke inntekter du har hatt, og når på året inntekten ble mottatt dersom du ser at beregningen i brevet du har mottatt kan være feil.
NAV vil etter å ha mottatt korrigerte inntektsopplysninger vurdere saken på nytt, før det eventuelt fattes nytt eller endelig vedtak i saken.

Saksgang

Nav Pensjon behandler fortløpende sakene i etteroppgjøret etter at vi har mottatt korrigerte inntektsopplysninger.
NAV KontaktsenterAv erfaring vil majoriteten av sakene om etteroppgjør bli behandlet innen en måned etter at NAV har mottatt tilbakemelding fra pensjonsmottakeren.
Dersom pensjonisten ikke har svart på varsel om for mye utbetalt, blir det automatisk sendt ut vedtak om for mye utbetalt AFP, seks uker etter at varsel om for mye utbetalt ble sendt til pensjonisten.
Tidligere i år skrev vi om hvordan du kan unngå krav om tilbakebetaling av AFP.
Ønsker du å finne ut mer om AFP etteroppgjør, lese om dette på nav.no. Finner du ikke svar der vil veilederne våre på NAV Kontaktsenter (telefon: 55 55 33 34) kunne hjelpe deg.

[*] AFP før fylte 65 år for personer fra offentlig sektor (administreres for Statens pensjonskasse), samt den gamle ordningen for AFP i privat sektor med uttak senest 1. desember 2010. I tillegg administrerer NAV ny AFP i privat sektor.

Svein Sannes,
Avdelingsdirektør NAV Pensjon