AFP etteroppgjøret for 2015

Svein SannesAlle som har AFP etter en ordning som NAV administrerer* mottar i disse dager et brev om etteroppgjør. AFP etteroppgjør er en årlig avregning av din AFP, for å kontrollere om din AFP har vært riktig beregnet og utbetalt i kalenderåret 2015. Du som mottar ny AFP i privat sektor vil ikke motta brevet, ettersom ny AFP fritt kan kombineres med arbeid og derfor ikke er omfattet av etteroppgjøret. Det er litt i overkant av 9500 personer som er inkludert i årets etteroppgjør. Det er en nedgang på i underkant av 6 000 sammenlignet med fjorårets kjøring. De fleste sakene vil bli behandlet automatisk.

Årets etteroppgjør markerer slutten på saksbehandling av AFP i privat sektor etter med uttak etter gamle regler gjeldene før 1. januar 2011.

Det er 1948 årskullet som fylte 67 år i 2015, og som har hatt AFP hele eller deler av året, som nå avslutter saksbehandlingen for AFP med behandling av dette etteroppgjør.

Neste års etteroppgjør for kalenderåret 2016 i 2017, vil for NAV derfor kun dreie som om AFP offentlig i statlig sektor.

Du må sjekke inntekten

Det er verdt å merke seg at avregningen av etteroppgjøret tar utgangspunkt i en beregning av hvor mye du normalt ville tjent når du tar ut AFP første gangen (uttaksåret), eller hvor mye du normalt ville ha tjent i det året AFP opphører. Det er også viktig å merke seg at det ikke er all inntekt som skal være med i vurderingen i hvorvidt du har fått riktig utbetalt AFP.

For eksempel skal inntekt som er opptjent før første uttak av AFP, ikke være med på og avkorte utbetalingen. Opplysningene NAV får fra Skatteetaten viser ikke hva som er opptjent før eller etter uttak av AFP. Det er derfor meget viktig at du kontrollerer beregningen uansett om du har mottatt brev med vedtak om ingen endring , varsel om for mye utbetalt, eller vedtak om for lite utbetalt.

Det er videre viktig at du sender korrigerte inntektsopplysninger om hvilke inntekter du har hatt, og når på året inntekten ble mottatt dersom du ser at beregningen i brevet du har mottatt kan være feil. NAV vil etter å ha mottatt korrigerte inntektsopplysninger vurdere saken på nytt, før det eventuelt fattes nytt eller endelig vedtak i saken.

Saksgang

Nav Pensjon behandler fortløpende sakene i etteroppgjøret etter at vi har mottatt korrigerte inntektsopplysninger.

Av erfaring vil majoriteten av sakene om etteroppgjør bli behandlet innen en måned etter at NAV har mottatt tilbakemelding fra pensjonsmottakeren. Dersom pensjonisten ikke har svart på varsel om for mye utbetalt, blir det etter 6 uker automatisk sendt ut vedtak om for mye utbetalt AFP.

Tidligere har vi skrevet om hvordan du kan unngå krav om tilbakebetaling av AFP.
Ønsker du å finne ut mer om AFP etteroppgjør, lese om dette på nav.no. Finner du ikke svar der vil veilederne våre på NAV Kontaktsenter (telefon: 55 55 33 34) kunne hjelpe deg.

[*] AFP før fylte 65 år for personer fra offentlig sektor (administreres for Statens pensjonskasse), samt den gamle ordningen for AFP i privat sektor med uttak senest 1. desember 2010. I tillegg administrerer NAV ny AFP i privat sektor.

Svein Sannes,
Avdelingsdirektør NAV Pensjon