Har du rett til forsørgingstillegg?

Svein SannesDersom du som har fylt 67 år og forsørger ektefellen eller partneren din, kan du ha rett til å få ektefelletillegg i alderspensjonen din. Og dersom du forsørger barn under 18 år kan du ha rett på behovsprøvd barnetillegg i alderspensjonen.

Dette barnetillegget og ektefelletillegget er begge det vi kaller forsørgingstillegg. Enkelte AFP-pensjonister kan også ha rett til forsørgertillegg. Vi skal nå se nærmere på noen av vilkårene for at du kan ha rett til slike tillegg.

For at du skal ha rett på forsørgertillegg kan ikke den du forsørger kan ha inntekt over grunnbeløpet som er på kr.88 370 i dag. Les mer om grunnbeløpet på nav.no. Dersom ektefellen som du forsørger mottar egen alderspensjon, eller har rett til 100% alderspensjon, uføretrygd eller AFP offentlig / AFP i privat sektor (innvilget før 1.1.2011) vil du heller ikke ha rett til forsørgingstillegg.

Ektefelletillegget utgjør 25 prosent av minste pensjonsnivå med høy sats, for tiden 3 610 kroner per måned. Barnetillegget utgjør 20 prosent av minste pensjonsnivå med høy sats per barn, for tiden 2 888 kroner per måned per barn. Ved trygdetid under 40 år reduseres forsørgingstilleggene. Videre reduseres forsørgingstilleggene med 50 prosent av inntekten over et fribeløp.Ung_gammel_latter

Det er derfor viktig at du holder NAV informert om hvilke inntekter du og ektefellen din har i tillegg til pensjonen fra NAV.
Dersom du går fra uføretrygd med ektefelletillegg til alderspensjon ved 67 år, må du søke ektefelletillegg på nytt. Vær oppmerksom på at du kan ha rett til ektefelletillegg i alderspensjonen din selv om du ikke har rett til ektefelletillegg i uføretrygden din. Dersom du forsørger din ektefelle bør du derfor søke ektefelletillegg i god tid før alderspensjonen settes i gang.

Ved overgang fra uføretrygd med barnetillegg til alderspensjon ved 67 år får du medregnet barnetillegg i alderspensjonen. Det er viktig at du holder NAV informert om hvilke inntekter du og ektefellen din har.

Du kan si fra deg din egen alderspensjon om ektefellen din har trygdetid som er høyere enn din trygdetid. Gjør du dette kan ektefellen søke forsørgertillegg. Dette vil i enkelte tilfeller lønne seg økonomisk. Ønsker du hjelp til å sjekke ut om dette er et alternativ for deg kan du snakke med våre veiledere på NAV Kontaktsenter Pensjon på telefon 55 55 33 34

Mer informasjon om forsørgingstillegg finner du på nav.no.

Svein Sannes

Avdelingsdirektør, NAV Pensjon