Sivilstand har betydning for pensjon

Visste du at din sivilstand har betydning for den pensjonen du mottar fra NAV?

Om du er gift, registrert partner, samboer eller enslig har betydning for beregning av pensjonen din. Her får du vite hovedreglene.

Alderspensjonen du får fra folketrygden består av grunnpensjon og tilleggspensjon, og eventuelt pensjonstillegg om du har lav tilleggspensjon.

eldre henderGrunnpensjonen er uavhengig av tidligere inntekt og blir beregnet på grunnlag av trygdetid, det vil si hvor mange år du har bodd i Norge. En som er enslig og har 40 års trygdetid, vil få full grunnpensjon. Tilleggspensjonen beregnes utfra inntekt du har hatt siden 1967. Størrelsen på tilleggspensjonen din påvirkes ikke av sivilstand.

Er du gift med en person som mottar alderspensjon, uføretrygd eller AFP, vil alderspensjon du får bli utbetalt med redusert grunnpensjon. Det samme er tilfelle om din ektefelle har en årlig inntekt som er høyere enn to ganger grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet er nå (mai 2015) kr. 88 370.

For deg som er samboer gjelder særskilte regler. Har du og din samboer felles barn, gjelder de samme reglene som for ektefeller. Har dere ikke felles barn, vil
eldre skuldergrunnpensjonen bli beregnet på samme måte som for ektefeller først etter at dere har bodd sammen i ett år. Har samboerskapet vart i mindre enn ett år, vil grunnpensjonen bli beregnet som for en som er enslig.

For at NAV skal beregne din pensjon riktig, er det viktig at du gir oss nødvendig informasjon om sivilstand og inntekt for ektefelle og samboer når du søker om pensjon. Det er også viktig at du gir oss rask informasjon om endringer i sivilstand og inntekt for ektefelle, partner eller samboer. Da kan vi foreta nødvendige endringer i din pensjon slik at du hele tiden mottar riktig pensjon.

Kato Sandvik

Avdelingsdirektør, NAV Pensjon