Kan jeg ta med meg alderspensjonen til utlandet?

Lars Nicklas Matrinsson_tett_utsnitt_113pxDersom du som mange andre nordmenn, drømmer om å tilbringe hele eller deler av pensjonstilværelsen din i utlandet, lurer du kanskje på om dette kan få konsekvenser for alderspensjonen din. Svaret avhenger av 1) dine opptjente rettigheter i Norge, 2) hvilket land du har tenkt til å oppholde deg i og 3) lengden på utenlandsoppholdet. La oss begynne med det siste.

Du kan fint oppholde deg inntil 12 måneder utenfor Norge uten at det får konsekvenser for alderspensjonen din. Dersom utenlandsoppholdet varer mer enn seks måneder i to eller flere påfølgende kalenderår, vil det imidlertid kunne få noen konsekvenser. Da regnes du nemlig som utflyttet etter folketrygdlovens regler. Det er viktig å være oppmerksom på at disse seks månedene ikke trenger å være én, sammenhengende periode. Det er den totale summen av utlandsperiodene i løpet av kalenderåret som teller.

Dette kan illustreres med Tove, en norsk alderspensjonist som tilbringer vintersesongen i Antibes på den franske rivieraen. Hun oppholder seg der fra og med september til og med april hvert år, avbrutt av en to ukers juleferie hjemme i Norge. Selv om ikke perioden Tove tilbringer i
Frankrike er sammenhengende, utgjør den mer enn seks måneder sammenlagt i løpet av kalenderåret. Tove regnes derfor som utflyttet etter folketrygdens regler.

Ved en eventuell utflytting vil vi foreta en såkalt «eksportvurdering» av pensjonen din. Det betyr at vi finner ut om du fyller vilkårene for å ta med deg pensjonen din til utlandet. Hovedregelen er at dersom du har bodd i Norge i minst 20 år etter at du fylte 16 år, kan du ta med deg hele pensjonen din hvor enn i verden du måtte ønske. Selv om du ikke har 20 års botid kan du likevel eksportere tilleggspensjonen, og grunnpensjonen basert på en trygdetid som svarer til det antall poengår tilleggspensjonen din er beregnet etter.

Norge har inngått trygdeavtaler med en rekke land som gir oss anledning til å fravike folketrygdens regler om eksport. Land vi har eksportavtaler med inkluderer i tillegg til alle EØS-landene; USA, Canada, Quebec, Australia, Chile, Tyrkia, Israel, Bosnia og Hercegovina, Montenegro, Slovenia, Serbia og India. Du kan ta med deg pensjonen din uredusert til alle disse landene. Tove fra eksempelet over, som har flyttet til et EØS-land, trenger derfor ikke bekymre seg for at hennes pensjon vil bli påvirket av flyttingen. Fordi hun har bodd hele sitt liv i Norge, kunne hun egentlig valgt å flytte hvor som helst i verden, for eksempel til Zanzibar, uten at det hadde fått noen følger for pensjonen hennes.

Problemet oppstår dersom du har under 20 års botid i Norge og skal flytte til et land Norge ikke har trygdeavtale med. La oss illustrere dette med et eksempel til. Gøran er nettopp blitt pensjonist og drømmer om å tilbringe sine eldre dager i et mer behagelig klima enn det norske. Han ønsker seg sol og late dager i et land med god mat og et prisnivå som gjør at pensjonen hans strekker litt lenger. Hans valg faller på Thailand.

Gøran, som opprinnelig er svensk, har bodd og arbeidet i Sverige i mange år før han flyttet til Norge og har som følge av det kun 19 års botid. Han fyller derfor ikke vilkåret om 20 års botid for å ta med hele pensjonen sin til Thailand. Gøran har imidlertid opptjent 11 år med pensjonspoeng, så han får anledning til å eksportere all tilleggspensjonen sin og en grunnpensjon beregnet etter 11 års trygdetid.

Dersom Gøran heller flytter til den spanske solkysten for eksempel, et sted innenfor EØS-området, vil han derimot kunne ta med seg hele pensjonen sin, uavkortet. Gørans vurdering av hvor han ønsker å tilbringe pensjonisttilværelsen vil derfor være påvirket av flere forhold enn Tove sin.

Det er verdt å merke seg at alderspensjon beregnet etter særrettighetene for flyktninger ikke kan tas med ut av Norge. Det samme gjelder tilleggspensjon gitt etter reglene for unge uføre.

Lars Nicklas Martinsson

Avdelingsdirektør NAV Pensjon Oslo