Yngre må planlegge egen pensjon!

KatoSandvik113Vi i NAV hører ofte at folk tror at en er garantert en gitt prosentandel av lønn når man blir pensjonist. Slik er det ikke uten videre. I denne artikkelen kan du lese om hvordan kompensasjonsgraden fungerer i praksis, og hva du kan gjøre for å bedre din økonomi som pensjonist. Har du lav lønn og deltidsjobb kan du oppnå en kompensasjonsgrad så høy som 80 til 90 prosent av inntekten. Har du høy lønn kan kompensasjonsgraden imidlertid bli så lav som 20 til 30 prosent. Grunnen til dette er tosidig. På den ene siden garanterer folketrygdloven et minste pensjonsnivå, mens på den andre siden gir ikke inntekt over en fastsatt grense opptjening i folketrygden.

TjenestepensjonUlike opptjeningsmodeller

I den nye folketrygdmodellen gir ikke inntekt over 7,1 G (639 483 kroner per 1. mai 2015) folketrygdsopptjening. I den gamle folketrygdmodellen, som fortsatt gjelder flere årskull, får man full opptjening for inntekt inntil 6 G pluss en tredjedels opptjening for inntekten mellom 6 G og 12 G. Du kan lese mer om opptjeningsmodeller for ulike årskull på nav.no.

Tjenestepensjon

Alle arbeidsgivere i Norge skal ha en tjenestepensjonsordning. Tjenestepensjonen din kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden.

Tjenestepensjonsordningene finansieres av arbeidsgivere mens folketrygdpensjonen finansieres av skatten vi betaler (trygdeavgiften).

Det er en viss usikkerhet rundt de ulike tjenestepensjonsordningene som foreligger i dag og hvordan de vil bli på sikt. Per i dag har statlige ansatte ytelsesbasert tjenestepensjon som normalt garanterer en 66 prosent pensjon i forhold til lønnsnivå ved avgang. Denne garantien gjelder til og med 1958-kullet.

I privat næringsliv er trenden at man gradvis går bort fra ytelsespensjon til fordel for innskuddsbasert pensjon. Innskuddsbasert pensjon innebærer at arbeidsgiver betaler inn et fastsatt beløp pr. år i tjenestepensjon til sine ansatte. Dette er billigere og mer forutsigbart for arbeidsgiver.
For den enkelte arbeidstaker vil avkastningen på de innbetalte beløp avgjøre størrelsen på tjenestepensjonen.

Pensjonsplanlegging

Mange fremtidige pensjonister kan komme til å få seg en overraskelse når de oppdager at kombinasjonen av alderspensjonen fra folketrygden og tjenestepensjonen fra arbeidsgiver ikke gir den kompensasjonsgraden som de hadde sett for seg.

Denne overraskelsen kan du unngå ved pensjonsplanlegging allerede som ung. Ved å bruke NAVs pensjonskalkulator Din pensjon får du oversikt over foreløpige beregninger av folketrygdpensjonen din. Dette kan du bruke til å planlegge din egen pensjon.

Kato Sandvik,

Avdelingsdirektør, Nav Pensjon