Alderspensjon og skatt

Lars Nicklas Matrinsson_tett_utsnitt_113pxAlderspensjon fra Folketrygden, AFP og tjenestepensjoner er skattepliktig inntekt. Det er imidlertid ulike skatteregler for pensjonsinntekt og arbeidsinntekt. Uttak av alderspensjon fra Folketrygden medfører blant annet rett på et særskilt skattefradrag. Les videre for å lære mer. Skattefradraget for alderspensjon i Folketrygden gir reduksjon i inntektsskatt og trygdeavgift for pensjonsinntekt opptil et bestemt beløp. Det er Stortinget som hvert år bestemmer hva skattefradraget skal utgjøre. Satsene for 2014 gjorde det mulig å få fullt skattefradrag på pensjonsinntekt opptil 175 900 kroner, som da utgjorde 30 000 kroner i redusert skatt for pensjonisten, forutsatt 100 % uttaksgrad.

I 2015 utgjør skattefradraget maksimalt 30 800 kroner på pensjonsinntekt opptil 180 800 kroner. Skattefradraget kan ikke være større enn summen av inntektsskatt og trygdeavgift. Fradraget sikrer at minstenivåpensjonen i praksis er skattefri. Fradraget blir gradvis redusert for pensjon over 175 900 kroner per år, og blir redusert til null hvis pensjonen overstiger 534 841 kroner per år. Fradraget påvirkes ikke av eventuelle lønnsinntekter ved siden av alderspensjonen. Fradraget reduseres også med redusert uttaksgrad for alderspensjonen.
I tilfeller hvor det utbetales ektefelletillegg etter folketrygdloven er dette skattefritt. I tillegg til særegne skatteregler betaler pensjonister lavere trygdeavgift enn lønnsmottakere. Avgiftssatsen for pensjoner er satt til 5,1 prosent i 2015.

Et element i pensjonsreformen er at man kan kombinere alderspensjon med arbeid. Arbeidsinntekten i slike tilfeller skattlegges på samme måte som for lønnstakere, selv om man tar ut alderspensjon samtidig. Minstefradraget for lønnsinntekter og pensjonsinntekter blir samordnet hvis man kombinerer arbeid og alderspensjon. Man må også være oppmerksom på at eventuell toppskatt beregnes av summen av lønnsinntekt og pensjonsinntekt. Med en forholdsvis høy lønnsinntekt også etter uttak av alderspensjon kan dermed hele pensjonen bli beskattet med toppskatt.

Pensjonister som har flyttet til utlandet skattlegges etter særskilte regler om kildeskatt. Som hovedregel betaler alderspensjonister bosatt i utlandet en kildeskatt på 15 prosent. Norge har inngått skatteavtaler med enkelte land som innebærer at pensjoner kun kan skattlegges i bostedslandet. I slike tilfeller vil pensjonistene ikke måtte betale kildeskatt til Norge.

Når man begynner å ta ut alderspensjon kan det være aktuelt å søke om nytt skattekort, da skattereglene for pensjonsinntekt og arbeidsinntekt er ulike. Fortsetter du i jobb etter uttak av alderspensjon, kan det også hende at din samlede inntekt øker, og dette bør skattekortet ta hensyn til. For å endre skattekortet må man kontakte Skatteetaten. Det er mulig å søke om nytt skattekort på skatteetaten.no.

Skatteopplysningene sendes elektronisk fra Skatteetaten til NAV. Mange vil få et skattekort med to deler – én for tabelltrekk og én for prosenttrekk. Hvis du har arbeidsinntekt ved siden av pensjonen, eller får pensjon utbetalt også fra andre enn NAV, er det viktig at skatten trekkes etter tabell hos den som utbetaler det største bruttobeløpet. Hvis ikke, kan det totale skattetrekket bli for lavt og du kan ende med å måtte betale restskatt. Du er selv ansvarlig for at arbeidsgivere og pensjonsutbetalere trekker skatt etter riktig del av skattekortet. Har du spørsmål om dette, kan du ta kontakt med NAV gjennom tjenesten «Skriv til oss» på nav.no.

I selvbetjeningsløsningen Din pensjon på nav.no finner man skattetrekket NAV har registrert. Man kan også be om tilleggstrekk gjennom Din pensjon hvis man ønsker ekstra skattetrekk. Hvis din økonomiske situasjon har forandret seg vesentlig anbefales det imidlertid heller å søke Skatteetaten om et nytt skattekort, enn å registrere tilleggstrekk hos NAV. Et nytt skattekort vil da gi større mulighet for et korrekt skattetrekk.

Lars Nicklas Martinsson,

Avdelingsdirektør, Nav Pensjon