5 viktige aldersgrenser for arbeid og pensjon

KatoSandvik113Stortinget vedtok i vår nye bestemmelser for aldersgrenser i arbeidsmiljøloven. I denne artikkelen oppsummerer vi de ulike aldersgrensene som er aktuelle for arbeidsdeltakelse, pensjonsopptjening- og uttak fra 1. juli 2015.

Aldersgrensen for stillingsvern i arbeidsmiljøloven er ved lovendringen hevet fra 70 til 72 år. Samtidig ble det gjort endringer i reglene for bedriftsinterne aldersgrenser.

I dag har mange bedrifter en aldersgrense på 67 år. Etter lovendringen kan bedriften som hovedregel ikke ha en lavere bedriftsintern aldersgrense enn 70 år.

Også når det gjelder alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP) er det mange aldersgrenser å forholde seg til. Her får du en liten guide til hva som skjer ved de ulike aldersgrensene:

13 år

Avisbud Fra du er 13 år gir inntekt deg pensjonsopptjening. Aldersgrensen ble fastsatt som en del av pensjonsreformen og gjelder for inntekt opptjent fra og med 2010. Dette betyr at det er personer født 1997 og senere som får medregnet inntekt fra 13 år i sin pensjonsbeholdning. For de som er født før 1997 er det tidligere aldersgrense på 17 år som gjelder.

62 år

Fra fylte 62 kan de som har tilstrekkelig opptjening ta ut alderspensjon fra folketrygden. 62 år er også aldersgrensen for å kunne ta ut AFP privat og AFP fra offentlig sektor.

67 år

Fra fylte 67 år har alle som har bodd minst tre år i Norge rett til alderspensjon fra folketrygden. Retten til AFP fra offentlig sektor bortfaller samtidig fra fylte 67 år.

Retten til AFP i privat sektor er livsvarig, men kronetillegget i ytelsen bortfaller ved fylte 67 år.

Fra fylte 67 år kan alderspensjonister på bestemte vilkår få ektefelletillegg og/eller barnetillegg.

72 år

SeniorJobb4Stillingsvernet bortfaller. Dette innebærer at en arbeidsgiver har anledning til å avslutte et arbeidsforhold når den ansatte når denne alderen uten nærmere begrunnelse, gitt at den ansatte er varslet i tide etter gjeldende regler.

Det er ingenting i veien for at arbeidsforholdet fortsetter utover denne aldersgrensen dersom både arbeidstaker og arbeidsgiver er enige om det.

Paragrafen i arbeidsmiljøloven som regulerer dette gjelder imidlertid ikke for arbeidstakere som omfattes av tjenestemannsloven eller er embetsmenn. For disse er aldersgrensen fortsatt 70 år.

75 år

Det året du fyller 75 år er øvre aldersgrense for pensjonsopptjening. Aldersgrensen gjelder for personer født 1943 og senere.

For deg som kan ha rett til pensjon fra utlandet er det viktig å være oppmerksom på at hvert enkelt land har sine egne aldersgrenser for opptjening og uttak av pensjon. Ta kontakt med de landene du har bodd/arbeid i for nærmere informasjon.

Kato Sandvik

Avdelingsdirektør, NAV Pensjon