Det lønner seg alltid å arbeide!

Tor BorganGjenlevendepensjonen fra folketrygden skal sikre inntekt til deg som har mistet din ektefelle, samboer eller partner. Hvordan beregnes den, og hvordan påvirkes den av egen arbeidsinntekt?

Hjelp til selvhjelp

NAV tar utgangspunkt i at alle som har forutsetninger til det, utnytter sine muligheter til å være mest mulig selvforsørget. Folketrygdytelsene har som et av sine formål å bidra med «hjelp til selvhjelp».
Derfor blir den månedlige utbetalingen av gjenlevendepensjonen redusert i forhold til den inntekten du som gjenlevende faktisk har, eller den inntekten vi mener at du, ut fra dine forutsetninger, har muligheter til å oppnå.

Beregning

Mature woman writingBeregning av gjenlevendepensjonen skjer ut fra den avdødes trygdetid og pensjonsopptjening.
Pensjonen består av flere komponenter; grunnpensjon, tilleggspensjon og eventuelt særtillegg. Du som gjenlevende får 55 % av avdødes tilleggspensjon. (Dersom dette beløpet utgjør en høyere sum enn særtillegget, kommer ikke særtillegget til utbetaling.)
Dersom avdøde hadde full trygdetid, vil gjenlevendepensjonen minimum utgjøre 180 132 kr pr. år/15 011 pr. mnd. Dette tilsvarer full minstepensjon, det vil si to ganger folketrygdens grunnbeløp.

Reduksjon for inntekt

Det vil alltid lønne seg økonomisk å arbeide i tillegg til pensjonen for deg som gjenlevende.
Summen av egen lønn og pensjon utgjør et høyere beløp enn pensjonen før reduksjon for inntekt.
Dette er fordi reduksjonen ikke skjer krone mot krone: Pensjonen blir redusert med 40 øre for hver krone du tjener som overstiger et fribeløp.
Fribeløpet er halvparten av folketrygdens grunnbeløp, og er dermed per i dag på 45 034 kroner.
Hvis du har svært høy arbeidsinntekt kan ytelsen bli redusert til 0.

Regneeksempel

Pr år  Pr måned
 Gjenlevendepensjon    15 011 kr
 Forventet inntekt    304 000 kr
 -fribeløp ½ G 90 068 x 0,5   -45 034 kr
 Overskytende beløp    258 966 kr
 Reduksjonsbeløp 258 966 x 0,4  103 586 kr     -8 632 kr
 Pensjon etter reduksjon for inntekt      6 379 kr
 Arbeidsinntekt  304 000 kr    25 333 kr
 Total månedlig inntekt    31 712 kr

 

Forutsetninger for eksemplet:
• Gjenlevendepensjon før reduksjon for inntekt er satt til 15 011 kroner pr måned (dagens minstepensjon)
• Forventet årlig inntekt er 304 000 kroner
• Grunnbeløp er per i dag 90 068 kroner
• Skatt er ikke regnet inn i pensjon eller inntekt

Husk egen pensjon

I tillegg at inntekt lønner seg her og nå, øker du også din egen pensjonsbeholdning. Dette kommer deg til gode den dagen du skal ta ut alderspensjon.

Det lønner seg å arbeide!

Les også:
Ulike rettigheter for gifte og samboende

Tor Borgan

Avdelingsdirektør NAV Pensjon