Fra uføretrygd til alderspensjon – hvorfor redusert beløp?

KatoSandvik113Når mottagere av uføretrygd blir 67 år, blir uføretrygden omregnet til alderspensjon. Alderspensjonen blir beregnet med et lavere beløp enn uføretrygden. Hvorfor er det slik? Dette får NAV Pensjon mange spørsmål om. Her skal vi prøve å gi svar på dette.
Før Pensjonsreformen trådte i kraft fra 1. januar 2011 ble uførepensjon og alderspensjon beregnet på samme måte. Det var derfor heller ingen endring i beløp ved overgang mellom disse ytelsene.

Ufør pensjonistFra 1. januar 2011 ble det innført levealdersjustering av alderspensjon. Samtidig ble alderspensjonen regulert årlig med et noe lavere beløp enn tidligere. Disse endringene gjaldt ikke uførepensjon. Beregnet alderspensjon ble derfor noe lavere for uførepensjoner som ble omregnet til alderspensjon. Forskjellene var fortsatt ikke så store, da uførepensjonistene fikk godskrevet et skjermingstillegg i sin alderspensjon.

Fra 1. januar 2015 ble uførepensjonen erstattet av uføretrygd. Dette medførte blant annet endringer i skattlegging og beregning av uføreytelsen.

Skatt

Uføretrygden skattlegges som lønnsinntekt. Den gamle uførepensjonen var i likhet med alderspensjonen skattlagt som pensjonsinntekt. Siden skattesatsene på lønnsinntekt er høyere enn skattesatsene på pensjonsinntekt, innebar dette at gamle og nye mottagere av uføretrygd fra 1. januar 2015 ville få økt skatt.

UføretrygdetBeregning av uføretrygd:

For å kompensere for økt skatt, besluttet Stortinget at uføretrygden før skatt skulle settes opp. På denne måten fikk de fleste utbetalt om lag det samme som tidligere. For å få dette til, måtte beregningen av uføretrygd i forhold til uførepensjon endres.

Uføretrygd beregnes nå med utgangspunkt i pensjonsgivende inntekt i de fem siste årene før uføretidspunktet. Snittet av de tre beste av disse fem årene teller i beregningen. Uføretrygdens størrelse er som hovedregel 66 prosent av beregningsgrunnlaget.

Oppsummert:

Når en mottager av uføretrygd går over til alderspensjon, endres både skattlegging og beregning av ytelsen. Derfor blir differansen mellom beregnet uføretrygd og beregnet alderspensjon større enn tidligere.

Kato Sandvik,

Avdelingsdirektør, NAV Pensjon