Kvinners pensjon

Tor BorganUndersøkelser fra NAV viser at andelen menn som kan ta ut tidlig alderspensjon er nesten dobbelt så høy som andelen kvinner. Samtidig er nesten 3 av 10 kvinnelige pensjonsmottakere minstepensjonister. I denne artikkelen ser vi på hvilke faktorer som påvirker hva du får å leve av som pensjonist.

Kvinner har i snitt hatt lavere timelønn enn menn. Én av tre kvinner jobber dessuten deltid, mens dette gjelder for kun to av ti menn. Det er også flest kvinner som er hjemme med små barn.
For å ta ut alderspensjon før fylte 67 år, må pensjonsutbetaling på tidspunktet du fyller 67 år minimum svare til et minste pensjonsnivå. Når flere kvinner enn menn har lav pensjonsopptjening, vil færre kvinner enn menn ha nok opptjening til at vilkårene for tidlig uttak er oppfylt.

Avtalefestet Pensjon (AFP) i privat sektor gir mange kvinner mulighet for å kunne ta ut alderspensjon tidligere. Endel ansatte i privat sektor mangler likevel denne muligheten, fordi arbeidsgiveren ikke er tilsluttet en slik ordning. Dette gjelder spesielt mange arbeidstakere innen varehandel, renhold, renovasjon og hotell.

Pensjonist og bestemorAntall alderspensjonister med minstepensjon synker. For kvinner er den viktigste årsaken at nye pensjonister i større grad enn tidligere har vært yrkesaktive.
Arbeid gir rettigheter, og jo mer du arbeider jo høyere blir din alderspensjon fra folketrygden. Du kan lese mer om hvordan din pensjon beregnes på nav.no.
Hvordan sikre en ennå bedre totaløkonomi som pensjonist?

Folketrygden sikrer deg en pensjon du kan leve av. Mange ønsker seg imidlertid større økonomisk romslighet enn det folketrygden alene gir. Eksempler på noen svært vanlige ønsker er å kunne reise mer, og å kunne delta på flere økonomiske krevende aktiviteter med barn og barnebarn.

Tjenestepensjon

Ønsker du en pensjon utover folketrygdpensjon, må du sørge for at du har tjent opp pensjonsrettigheter gjennom arbeid:

  • Vær i jobb.
  • Husk at deltidsarbeid gir reduserte rettigheter.
  • Søk aktivt etter informasjon om avtaler og muligheter, også i en jobbsøkeprosess.

Sparing

B92525011Det aller viktigste bidraget til egen pensjon vil være arbeid. I tillegg kan det for de fleste være lurt å spare litt til egen pensjon.

  •  Nedbetaling av lån
  •  Dersom man har mulighet for det vil det å spare et fast beløp hver måned være lurt. Litt penger hver måned kan vokse seg til et ganske stort beløp, om du sparer i 25-30 år.
  •  Hvis din ektefelle/partner/samboer er hovedforsørger, risikerer du å tape mye kjøpekraft som pensjonist ved et samlivsbrudd. Sørg for at det spares til din pensjon i ditt eget navn.

Til sist tar vi med et sitat hentet fra Statistisk Sentralbyrås sider:
Kvinner har de siste 30 år utlignet mye av forskjellen med menn i hvor mange som er yrkesaktive. Tilsvarende utjevning har ikke skjedd i arbeidstid. Mange kvinner arbeider dessuten deltid over mange år. Kvinners yrkesvalg bidrar til forskjellene.

Tor Borgan,

Avdelingsdirektør, NAV Pensjon