Økt pensjon for gifte og samboende?

KatoSandvik113Mot slutten av valgkampen informerte finansminister Siv Jensen om at regjeringen i det kommende statsbudsjettet vil foreslå å redusere avkortingen i grunnpensjonen for gifte og samboende pensjonister. Det er ulike meninger om dette er en rett prioritering. Hver og en må selv ta stilling til det. Denne artikkelen tar for seg faktagrunnlaget for saken.

I mai skrev vi her på bloggen at sivilstand har betydning for pensjon. Vi informerte om at en pensjonist som er gift eller samboer med en person som mottar alderspensjon, uføretrygd eller AFP vil få alderspensjonen beregnet med redusert grunnpensjon. Det samme gjelder dersom ektefellen/samboeren har en årlig inntekt som er høyere enn to ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Grunnpensjonen er kjennetegnet ved at den er uavhengig av hvilken inntekt du har hatt som yrkesaktiv. Formålet med grunnpensjonen har vært å bidra til omfordeling i alderspensjonssystemet. Siden 1967 har derfor grunnpensjonen til ektepar hvor begge mottar pensjon blitt redusert, fordi gifte pensjonister antas å ha noe lavere samlede utgifter enn enslige pensjonister.

 

regjeringen forslår mer til gifte og samboende pensjonister

Grunnpensjon til gifte/samboende utgjorde 75 % av grunnbeløpet fra 1967, men er senere blitt endret i flere omganger. Fra 1.mai 2005 får gifte og samboende pensjonister beregnet en grunnpensjon tilsvarende 85 % av grunnbeløpet i folketrygden.

Regjeringen vil foreslå å øke grunnpensjonen til disse pensjonistene til 90 % av grunnbeløpet fra 1. september 2016. I praksis vil du som pensjonist ikke nødvendigvis få utbetalt akkurat dette beløpet, fordi også levealdersjusteringen og den årlige reguleringen av pensjonen spiller inn.

Den økte grunnpensjonen vil omfatte om lag 500 000 alderspensjonister, om lag 140 000 uføretrygdede som mottok uførepensjon før 1. januar 2015 og om lag 15 000 som mottar AFP i offentlig sektor. Årsvirkningen av forslaget om økt grunnpensjon er 2,7 milliarder kroner.

Det er viktig å være klar over at det bare er grunnpensjonen som blir berørt av forslaget. Grunnpensjonen utgjør i underkant av 1/3 av samlet alderspensjon for gifte og samboende pensjonister. Tilleggspensjonen, som avhenger av inntekten du hadde som yrkesaktiv, blir beregnet på samme måte enten du er enslig eller gift/samboende. Vi ser her at det i debatten i blant diskuteres ut fra et upresist faktagrunnlag.

Mer pensjon til gifte og samboende pensjonister?Hva vil dette forslaget bety for deg som er pensjonist og har redusert grunnpensjon? La oss illustrere det med et eksempel:

Ola Pensjonist mottar alderspensjon med redusert grunnpensjon. Før skatt får han utbetalt kr. 6 144 pr. måned i grunnpensjon. Med det nye forslaget vil grunnpensjonen øke til kr. 6 506 pr. måned. Økningen på årsbasis vil være på kr. 4 344 før skatt. Ola Pensjonist trekkes 20 % skatt av sin alderspensjon. Det betyr at det nye forslaget gir han kr. 3 475 mer å rutte med pr. år. For en gjennomsnittlig alderspensjonist betyr det omtrent 2 prosent høyere alderspensjon samlet sett. Selve grunnpensjonen vil øke med knapt 6 prosent.

Kato Sandvik,

Avdelingsdirektør, NAV Pensjon