Et økonomisk kinderegg?

Tor BorganOla blir 62 år i februar. Han ringte oss en dag i forrige uke, for å få bekreftet at han kan fortsette i jobben samtidig som han mottar alderspensjon og privat AFP*. Det kunne vi bekrefte. Dette er altså tre goder man kan få på en gang. Er det noen negative konsekvenser som også må tas med i regnestykket?

Hvordan er regelverket?

I privat sektor er det ikke lenger noen konflikt mellom AFP og fortsatt arbeid. Du trenger ikke å gå ned i stilling eller slutte i jobben, og pensjonen blir heller ikke redusert om du har arbeidsinntekt. Fellesordningen for AFP vurderer om vilkårene for AFP er oppfylt, før NAV vurderer søknaden videre.

Du kan arbeide så mye du vil selv om du mottar privat AFP.

Sparing2AFP kan tas ut fra måneden etter fylte 62 år. Skal du ta ut AFP fra privat sektor, må du samtidig ta ut minst 20 % alderspensjon. Alderspensjonen kan tas ut fra måneden etter fylte 62 år, hvis opptjeningen din overstiger minste pensjonsnivå. Også alderspensjonen kan fritt kombineres med arbeidsinntekt.

Du kan tjene så mye du vil, også i tillegg til alderspensjonen din.

Du kan søke om å ta ut hele eller deler av alderspensjonen din. AFP privat er derimot en ytelse som ikke kan graderes i uttak. Du kan lese mer om AFP Privat, og om levealdersjustering av denne på nav.no.

Noen faktorer du bør du tenke på

Generelt lønner det seg å stå i arbeid så lenge du kan. Du opprettholder lønnsinntekten, og du fortsetter å tjene opp til alderspensjon.

For deg som er født før 1954, kan denne opptjeningen kan ha betydning for beregningen av alderspensjonen dersom:

  • om du ikke allerede har 40 poengår
  • om du har 40 poengår, men inntekten i ett eller flere av de resterende årene gir deg poengtall som er blant de 20 beste.

For deg som er født fra og med 1954 vil det alltid lønne seg å fortsette å jobbe.

Jo lenger du venter med å ta ut pensjon jo høyere blir den månedlige pensjonsutbetalingen, fordi pensjonsbeholdningen du har tjent opp vil da fordeles på færre forventede leveår. Det gjelder både alderspensjon fra Folketrygden og AFP Privat.

Tar du ut tidlig pensjon før du slutter i arbeid, har det også skattemessige konsekvenser. Et par eksempler er:

  • Har du høy lønn må du betale toppskatt for samlet lønn og pensjon.
  • Har du høy formue og sparer pensjonsutbetalingene, må du betale formuesskatt.

For enkelte med stor gjeld kan det være gunstig ta ut pensjon tidlig slik at man får mulighet til en raskere nedbetaling.

Som du ser er det mange ulike hensyn å ta, og hva som er det beste valget for den enkelte varierer. Du kan lese mer om hvordan du skal finne ut hva som er best for deg i artikkelen «Hva lønner seg?», som vi publiserte her på bloggen i januar i år.

Hva er viktigst for deg?

Hvis du velger kombinasjonen arbeidsinntekt + alderspensjon + AFP, så kan du få økte inntekter i en periode.

Sparing1Som vi har sett i denne artikkelen har det å velge dette økonomiske «kinderegget» oftest flere kostnadssider også. En av de viktigste er at den årlige pensjonsutbetalingen din blir lavere ved tidlig uttak. Dette kan du motvirke gjennom å fortsette å stå i arbeid.

Balansen her må hver og en finne. Realiser det som er viktigst for deg og planlegg for fremtiden!

Pensjonskalkulatoren i Din Pensjon kan gi deg svar på spørsmålet om hva som er best for deg. Her kan du selv beregne pensjonen din med ulike alternativer.

___________

*Denne artikkelen er aktuell for deg som får AFP i privat sektor etter 1. januar 2011. For privat AFP innvilget før denne datoen gjelder andre regler.

Tor Borgan

Avdelingsdirektør NAV Pensjon