Jobbskifter og pensjon

Tor BorganKari (35) vurderer å bytte arbeidsgiver. Hun ringte oss i NAV, og spurte hvordan det kan påvirke hennes pensjonsrettigheter. Her er et sammendrag av det vi mener Kari og andre i hennes situasjon bør ha et bevisst forhold til.

Alderspensjon i Folketrygden

Opptjening av alderspensjon fra folketrygden er uavhengig av hvilke arbeidsgivere du har hatt. Dine totale arbeidsinntekter gir deg en pensjonsopptjening avhengig av hvor mye inntekt du har hatt gjennom din yrkeskarriere. Jobbskifte påvirker altså ikke pensjonsrettighetene til Kari, men dersom den nye jobben hennes er bedre betalt vil hun også få bedre pensjonsrettigheter. Pensjon fra pensjonsordningen din er «utsatt lønn», som gir deg litt ekstra å leve av den dagen da du ikke lenger står i arbeid.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Bytte jobb pensjonI tillegg til pensjon fra folketrygden vil de fleste arbeidstakere ha rett til obligatorisk tjenestepensjon (OTP). OTP kan være innskudds- eller ytelsesbasert. De fleste private bedrifter har det som kalles «innskuddspensjon». Det vil si at arbeidsgiver setter av en fast prosent av lønnen hvert år til arbeidstakers tjenestepensjon, og kan sammenlignes med et spareprodukt. Pensjonen som utbetales vil være avhengig av oppnådd avkastning på det oppsparte beløpet, og du som arbeidstaker bærer risikoen for avkastningen.

Noen private bedrifter, og de fleste offentlige arbeidsgivere, har «ytelsesbasert tjenestepensjon». Her er det arbeidsgiveren som tar risiko i forhold til avkastning, og ordningen kan sammenlignes med et forsikringsprodukt. Det blir dermed mer forutsigbart for deg som arbeidstager hvor mye du vil få utbetalt hver måned.

Det er vanskelig å være kategorisk på hva som er den beste ordningen. Dette skyldes blant annet at det er svært store forskjeller på hvilke avtaler som er gjort på de ulike arbeidsstedene i privat sektor. Noen har minimumsordninger, mens andre har mer gunstige avtaler om tjenestepensjon.

Vi informerte Kari om at dette og at det alltid er lurt å sjekke opp hvilken tjenestepensjon bedriften har. Tjenestepensjon kan sees på som «utsatt lønn» som gir deg litt ekstra å leve av den dagen da du ikke lenger står i arbeid, og bør slik være et av vurderingskriteriene når et jobbtilbud ligger på bordet.

Avtalefestet Pensjon (AFP)

De fleste bedrifter kan tilby AFP, men ikke alle. Dette kan være greit å spørre om da en AFP ordning kan utgjøre relativt store summer. Husk at AFP i privat sektor er en livsvarig ytelse. Vi tipset Kari om at hun kan finne god informasjon både om offentlig AFP og om AFP i privat sektor på nav.no.

Gjenlevendepensjon

Kari har en samboer og to barn. Bør jeg også sjekke ut hvilken pensjonsordning en potensiell arbeidsgiver har dersom en av oss skulle fall fra, spurte hun oss. Folketrygden har ordninger som skal sikre gjenlevende økonomisk ved ektefelle eller samboers dødsfall. Også barn som mister en eller begge foreldrene sikres gjennom gjenlevendeordningen. Noen arbeidsgivere har tilleggsytelser utover folketrygdens ordninger. Vi sa til Kari at hun gjerne kan sjekke om arbeidsgiver om pensjonsordningene også omfatter gjenlevendepensjon. Mange velger uansett å skaffe deg private forsikringsordninger, som sikrer dine etterlatte om du skulle gå bort.

Fripoliser og pensjonskapitalbevis

Har du arbeidet i en bedrift i minimum 12 måneder har du rett på en fripolise (ved ytelsespensjonsordninger) eller et pensjonskapitalbevis (ved innskuddspensjonsordninger). Dette er opptjente rettigheter i avsluttede pensjonsordninger. Dersom Kari har fripoliser eller pensjonskapitalbevis, vil hun få disse med seg dersom hun skifter arbeidsgiver, og hun vil få de utbetalt når arbeidskarrieren er over.

Om skifte av arbeidsgiver sent i yrkeskarrieren

bytte jobb sent i karrierenNå er Kari 35 år, men hadde hun vært noe eldre burde hun være ekstra nøye med å sette deg inn i regelverk for AFP og opptjeningsregler for tjenestepensjon. Flere av disse pensjonsytelsene stiller krav om en viss lengde i arbeidsforholdet før de kan utbetales den dagen du velger å avslutte ditt yrkesaktive liv.

Jobber du i offentlig sektor, og har full opptjening i den offentlige ordningen (oftest 30 år), og vurderer overgang til privat arbeidsgiver? Ved overgang til privat sektor kan full opptjening bli endret fra 30 år til 40 år. Et jobbskifte kan dermed ha stor betydning for beregning av den offentlige tjenestepensjonen din. Ta kontakt med ordningen din slik at du kan få informasjon om hva en overgang til privat arbeidsgiver kan bety for din pensjon.

Hvis du arbeider i privat sektor kan du sjekke dine opptjente rettigheter i tjenestepensjonsordningen, for eksempel i www.norskpensjon.no. Du kan også beregne din fremtidige pensjon med pensjonskalkulatoren i Din Pensjon.

Følg med neste uke her på bloggen, for da skriver Svein Aartun Bye, kommunikasjonssjef i Privat AFP og Sluttvederlag (Fellesordningen for AFP)* som gjesteblogger her hos oss. Han tar for seg hva som skjer med AFP ved bytte av jobb fra offentlig til privat sektor.

Tor Borgan

Avdelingsdirektør, NAV Pensjon