AFP ved bytte fra offentlig til privat sektor

SveinByeDenne uken har vi Svein Aartun Bye, kommunikasjonssjef i Privat AFP og Sluttvederlag (Fellesordningen)* på besøk som gjesteblogger. Han tar for seg AFP-ordningene i privat sektor og offentlig sektor, og viser hvordan disse to i dag er to helt adskilte og grunnleggende forskjellige ordninger. Hovedfokus er på hva som skjer med AFP-rettighetene dine hvis du bytter arbeidssted fra offentlig til privat sektor.

I privat sektor ble AFP tilpasset pensjonsreformen i 2011 og er i dag et livslangt tillegg til pensjon fra folketrygden. Man kan starte uttak av AFP sammen med pensjon fra folketrygden etter fylte 62 år. Det er intet krav om at man slutter å arbeide når man tar ut privat AFP.

AFP4AFP er basert på en avtale mellom partene i arbeidslivet og forankret i tariffavtalene. Den viktigste forutsetningen for å kunne motta privat AFP er derfor at man er ansatt i en bedrift med tariffavtale som inkluderer AFP.

Sett fra offentlig sektor, er det derfor viktig å være klar over at mange bedrifter i privat sektor ikke har tariffavtale. I disse bedriftene vil dermed de ansatte ikke være omfattet av privat AFP.

Et av hovedkriteriene for å ha rett til AFP i privat sektor er knyttet til ansiennitet: Man må ha hatt sitt hovedarbeidsforhold, syv av de ni siste årene før man fyller 62 år, i bedrifter som er tilknyttet ordningen. Det er overgangsregler med redusert antall år ansiennitet for kullene født 1944-1954, men hovedprinsippet er det samme. For årets 62-åringer, som er født i 1953, er kravet fem av de syv siste år før 62-årsdagen.

Enkeltpersoner har ikke krav på å ta med seg ansiennitet fra offentlig AFP over til AFP i privat sektor. Av den grunn er det viktig at arbeidstakere som vurderer et slikt skifte, kjenner til ansiennitetsreglene i privat AFP.

AFP3For en arbeidstaker som går fra offentlig sektor til privat sektor innebærer kravet om syv av de ni siste år i praksis at er man født 1955 eller senere, må man skifte sektor før man fyller 55 år. Skifter man senere, vil man ikke kunne oppnå nok ansiennitet i privat AFP. Det er også andre vilkår den enkelte må innfri, både på 62-årsdagen og ved uttakstidspunktet, men for selve skiftet av sektor er ansiennitetskriteriet det avgjørende.

Reglene for privat AFP, som er beskrevet i dette innlegget, finnes i sin helhet på www.afp.no. Her er også øvrige vilkår for å motta privat AFP beskrevet.

*Privat AFP og Sluttvederlag forvalter Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen for alle omfattede bedrifter i privat sektor. Ordningene eies av partene i arbeidslivet og er forankret i tariffavtalene.