AFP og garantibeløp

KatoSandvik113Mange lurer på hvordan 66 % regelen slår ut i forbindelse med søknad om AFP og alderspensjon for de som er ansatt i offentlig sektor.

Offentlig ansatte som er medlem av Statens Pensjonskasse og kommunale landspensjonskasser, har forhandlet frem en garanti for at pensjonen skal være lik 66 % av sluttlønn, dersom man har full opptjening. Det er viktig å være klar over at utbetalingen blir forskjellig avhengig av når du søker AFP.

66 % garantien er kun fremforhandlet for arbeidstakere født frem til og med 1958. For alle som er født etter 1958 er situasjonen uavklart. Dette spørsmålet vil bli tema i kommende tariffoppgjør, første gang allerede til våren. Det blir spennende å følge utviklingen, og vi kommer til å skrive mer om dette temaet her på «Det er din pensjon» utover i 2016.

Fra 62 år:

AFP offentlig sektorDersom du tar ut AFP ved 62 år tilsvarer pensjonen din det du ville fått i alderspensjon fra folketrygden (før effekt av levealdersjustering) dersom du hadde fortsatt i arbeid fram til 67 år. Dette blir lavere enn 66 % av sluttlønn.

Det ytes et skattepliktig AFP-tillegg på kr. 1.700 per måned i tillegg til folketrygdberegnet AFP. Dette tillegget skal kompensere for at de som tar ut AFP ikke får sluttvederlag.

Fra 65 år:

AFP beregnes som tjenestepensjon og utbetales med 66 % av sluttlønn ved full opptjening. Alternativt benyttes folketrygdens beregning hvis det gir deg et bedre resultat. For dem som har rett til uføretrygd, kan denne utbetales helt eller delvis, hvis dette er gunstigst for pensjonisten.

Alderspensjon fra 67 år:

Garantibeløp og afpTjenestepensjon i offentlig sektor blir samordnet med alderspensjon fra folketrygden. Her er det viktig å være klar over at alderspensjonen fra folketrygden blir levealdersjustert og selv om 66 % regelen gjelder, kompenserer ikke utbetalingen fra offentlig sektor for levealdersjusteringen.

For øvrig kan offentlig ansatte ta ut alderspensjon fra 62 år, men denne kan ikke kombineres med AFP slik det er muligheter for i AFP i privat sektor.

Kato Sandvik,
Avdelingsdirektør NAV Pensjon