Pensjonsopptjening på tvers av landegrenser

PiaSuzannOmtrent 15 prosent av personene som søker pensjon fra NAV arbeider, eller har arbeidet, utenfor Norges grenser. I følge NAV sin omverdensanalyse, vil denne gruppen bli enda større frem mot 2025. Hvordan tjener du opp pensjonsrettigheter når du arbeider i flere land? Når tjener du opp til pensjon i Norge?

Du tjener opp til pensjon i Norge når du er medlem av den norske folketrygden. De fleste arbeidstakerne i Norge er medlem, og det er dette medlemskapet som er nøkkelen til rettighetene fra NAV. Hvis du tar arbeid i et annet land, kan medlemskapet opphøre. En vanlig grunn til at du som arbeidstaker mister medlemskapet er at du blir medlem i trygden i arbeidslandet. Det vil si at du ikke lenger tjener opp til pensjon i den norske folketrygden. Det er viktig at du tar kontakt med arbeidsgiver og den lokale trygdemyndigheten i arbeidslandet.

Hvordan vet du hvilken folketrygd du er medlem i?

Pensjonsrettigheter ved utlandsoppholdDu skal som hovedregel kun være dekket av trygdereglene i ett land. Norge har inngått trygdeavtaler som bestemmer hvilket lands trygdeordning du skal være tilknyttet. De fleste trygdeavtalene har en egen del som omhandler pensjonsrettigheter. Den mest omfattende trygdeavtalen Norge har er EØS-avtalen, og den omfatter også pensjon. Andre trygdeavtaler som også omfatter pensjon er: Nordisk konvensjon (egen trygdeavtale mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige), Australia, Bosnia og Hercegovina, Canada, Chile, India, Israel, Kroatia, Montenegro, Quebec, Serbia, Slovenia, Sveits, Tyrkia og USA.

Hvor lenge må du være medlem i norsk folketrygd for å få pensjon?

Du må være medlem i norsk folketrygd i tre år for å få rett på alderspensjon fra Norge. Hvis du har vært medlem i norsk folketrygd i mindre enn 3 år, men har opptjening i avtaleland, kan opptjeningen i avtalelandet anvendes for å fylle vilkåret om tre års medlemskap. Slik kan du få rett på alderspensjon fra Norge.

Hvordan kan du finne ut om du har pensjonsopptjening i Norge?

Når du logger inn i Din pensjon kan du se hvilke år du er registrert med pensjonsopptjening i Norge. NAV innhenter den pensjonsgivende inntekten din fra Skatteetaten. Her kan du også se om du har pensjonsopptjening basert på ytelser du har fått fra NAV.

Hvordan påvirker trygdeavtaler når du kan ta ut pensjon?

Jobbe i utlandetFor å ta ut alderspensjon fra folketrygden før du har fylt 67 år, er det et vilkår at opptjeningen din tilsvarer minstepensjon. Jo lengre du har arbeidet utenlands, desto mindre er opptjeningen din i Norge, og desto mindre er muligheten for at opptjeningen din tilsvarer minstepensjon. Hvis du har arbeidet i et avtaleland, kan perioden din med opptjening i avtalelandet legges til pensjonsopptjeningen din i Norge. Slik øker muligheten for at du har opptjening tilsvarende minstepensjon, og at du kan ta ut alderspensjon før 67 år. Årsaken til at denne ordningen eksisterer er at opptjening i avtaleland skal likestilles med opptjening i Norge. Fra du er 67 år kan du søke om å ta ut pensjon uansett hvor stor opptjening du har.

Hvordan påvirker trygdeavtaler utbetalingen av den norske pensjonen din?

Svaret finner du i en tidligere artikkel her på pensjonsbloggen: «Kan jeg ta med meg pensjonen til utlandet?» Husk at det er viktig at du melder flytting til Folkeregisteret. Mange av trygdeavtalene omfatter også ytelser og rettigheter i livet ditt som pensjonist.

Pia-Suzann Valheim Skulevold
Rådgiver, NAV Pensjon