Størst økning blant eldre

Svein SannesI dag jobber to av tre i aldersgruppen 62-66 år ved siden av å være pensjonsmottakere. Antallet har vært økende siden 2011.

Tidligere har vi skrevet om at en av hovedintensjonene bak pensjonsreformen var å stimulere til at flere velger å arbeide lengre, og at man ser at denne effekten slår til; flere står i jobb lengre.

I tillegg til at medlemmer i disse årskullene arbeider lengre, står de også for den største prosentvise økningen i arbeidsdeltakelse av alle årskull.

Ser vi på modellen under, så ser vi denne tydelige effekten på sysselsetting i årskullene mellom 62 og 66 år.

Graf6

Andelen som velger å stå i arbeid øker i alle aldersgrupper, også de aller eldste. Av dem mellom 62-66 år som jobber ved siden av å være pensjonsmottakere, jobber de aller fleste fulltid. De har et snitt på rundt 34 arbeidstimer i uka. I gruppen mellom 70 og 74 år er arbeidstimesnittet per uke på 23 timer.

Kun 1 av 10 tidligpensjonister velger å ta ut gradert pensjon. Det er altså blitt vanlig å kombinere full pensjon med fullt arbeid. To av hovedbegrunnelsene for å ta tidlig uttak av pensjon samtidig som man jobber er at mange ønsker å nyte godt av pensjonen mens de ennå har god helse og et ønske om å disponere pengene selv.

Kombinere jobb og pensjonEn av de største økningene er blant ansatte i private AFP-virksomheter. For ansatte i private bedrifter uten AFP-ordninger ser vi en motsatt tendens. Dette er arbeidstakere som før reformen ikke hadde mulighet for å ta ut pensjon tidlig, og blant disse ser vi en liten reduksjon i arbeidsdeltakelsen. Ansatte i offentlig sektor har ikke samme muligheten som de i privat sektor til å kombinere AFP med arbeid.

Svein Sannes
Avdelingsdirektør NAV Pensjon