Tidlig uttak av alderspensjon gir lavere årlige pensjoner

Svein SannesOmtrent 40 % av dem som kan starte tidlig uttak av alderspensjon (fra 62 år) velger å gjøre dette. Vi begynner nå å se effekten av tidliguttak, i form av lavere årlige pensjonsutbetalinger. Yngre årskull får nå mindre i årlig pensjon enn eldre årskull, noe som er helt nytt i den norske pensjonshistorien.

Fra 2012 til 2015 har vi som et eksempel sett en nedgang i størrelsen på årlige pensjoner for menn i alderen 62 til 66 år. Mens de i 2012 fikk snitt 226 000 kroner per år, var samme tall for 2015 nede i 217 000 kroner. For menn i alderen 67-69 gikk gjennomsnittlig årlig utbetaling ned fra 276 000 til 264 000 kroner i samme tidsrom.

Samtidig er forskjellen mellom lønnsutviklingen for arbeidstakere og pensjonister i ferd med å øke. Dette gir et dobbelt tap for de som begynner å bruke av alderspensjonen sin tidligere. Ikke bare får de lavere utbetaling, men forskjellen mellom den yngre delen av befolkningen og alderspensjonistene vil også bli større.

Tendensen hvor hver generasjon av pensjonister generelt har fått større økonomisk spillerom enn den forrige, er i ferd med å snu.

Kvinne i jobbFlere eldre har gjeld i dag enn før. Statistisk sentralbyrå forteller at nordmenn i aldersgruppen 67 til 79 år hadde en gjennomsnittlig gjeld på 492 000 kroner i 2014. Andelen eldre par (67 år eller eldre) uten barn som ikke hadde gjeld, falt fra 50 % i 2004 til 26 % ti år senere.

Størrelsen på lån og andelen pensjonister med lån øker, samtidig som eldre får mindre pensjon å rutte med. På individnivå rammes likviditet, kjøpekraft og potensielt livskvalitet. På samfunnsnivå kan man spørre seg om hvor alvorlig effekt disse endringene kan få på pensjonisters kjøpekraft og levestandard.

Det gamle pensjonssystemet var ikke lenger bærekraftig, og ville over tid kunne bidratt til stor urettferdighet mellom generasjoner. Det nye pensjonssystemet er i større grad bærekraftig og gir oss i noen nye muligheter, blant annet til tidlig uttak av alderspensjon. Samtidig krever det av oss at vi er nøkterne når vi planlegger pensjonisttilværelsen.

Kort fortalt: Mange vil over tid få mindre pensjon å rutte med.

Hva kan du selv gjøre for å unngå at tidlig uttak av pensjon resulterer i økonomiske problemer?
  • Uttak av tidlig pensjonStå i arbeid noen år til. Arbeid gir deg en bedre hverdagsøkonomi, og kan på sikt gi deg en høyere pensjonsutbetaling.
  • Vær bevisst hvilke pensjonsordninger du har. Husk at innskuddspensjoner du måtte ha gjennom arbeidsforhold vil opphøre etter en viss tid. Det vil si at du på ett tidspunkt vil måtte klare deg uten disse
  • Vær realistisk angående hva du vil ha råd til i fremtiden. Vil du for eksempel kunne fortsette å bo i samme bolig som nå?
  • Vurder om du har mulighet til å spare til egen pensjon.
  • Forsøk å bli gjeldfri så raskt som mulig – du vil neppe ha større økonomisk spillerom senere til å betale ned det lånet som tynger deg i dag.
  • Vær restriktiv med å ta opp nye lån.

Ikke bare lever vi i snitt lenger enn før, vi er også i snitt friskere. For mange av oss vil det dermed være naturlig å stå i arbeid også etter uttak av pensjon.

Svein Sannes,
Avdelingsdirektør NAV Pensjon