Hvordan beregnes min alderspensjon?

Svein SannesMange synes det er vanskelig å forholde seg til ett regelverk for alderspensjon. Er du født i perioden 1954 til 1962 må du forholde deg til to, fordi vi nå får en trinnvis innføring av ny pensjonsmodell. Vi vil derfor gi deg en veiledning i hva som påvirker størrelsen på pensjonen din.

Gammel beregning

I gammel beregning består pensjonen din av tre hovedkomponenter:

  • Grunnpensjon
  • Tilleggspensjon
  • Pensjonstillegg

Grunnpensjonen avhenger av:

  • Antall år med trygdetid, inntil 40 års trygdetid teller med
  • Trygdetid er perioder som du er medlem av folketrygden. Hovedregelen er at man er medlem når man bor eller arbeider i Norge.
  • Sivilstand, har partneren din egen pensjon eller inntekt over 2G (i dag er 2G 180 136 kroner), reduseres den til 85 %.

Tilleggspensjonen avhenger av:

  • Antall år med pensjonspoeng. Inntekt over 1G (1G er 90 068 kroner i dag) gir pensjonspoeng. Inntil 40 år telles med. Du kan tjene opp pensjonspoeng til og med det 75.året
  • Størrelsen på de 20 beste pensjonspoengene, der inntil 12 G (i dag er 12G 1 080 816 kroner) regnes med i pensjonspoenget.

Pensjonstillegg

  • Minstepensjon sikrer en viss pensjon for alle ved 67 år. Om tilleggspensjon og grunnpensjon summert blir mindre enn minstepensjon, får du i tillegg et pensjonstillegg slik at pensjonen til sammen gir minstepensjonsnivå.

Har du mindre trygdetid enn 40 år, så reduseres minstepensjonen tilsvarende trygdetiden. Minstepensjonen er også avhengig av sivilstand.

Ny beregning

Inntektspensjon
Inntektspensjonen beregnes ut fra en pensjonsbeholdning. Pensjonsbeholdningen utgjør 18,1 % av inntekten alle år, begrenset til 7,1 G per år. 7,1 G er per i dag 639 483 kroner.

Det vil alltid lønne seg å jobbe da det ikke er noen begrensning i hvor mange år som teller med. Fra 2010 ble det mulig å registrere inntekt fra det året man fyller 13 år til og med året man fyller 75 år.

Garantipensjon
Har du ingen opptjening, får du bare garantipensjon. Garantipensjonen tilsvarer minstepensjon og er også knyttet til sivilstand. For hver krone med inntektspensjon du tjener opp, reduseres garantipensjonen med 80 øre.

Trinnvis innføring av ny alderspensjonsberegning

Årskullene som er født mellom 1954 og 1962 kaller vi ofte «overgangskullene». Disse får en stadig økende andel av pensjonen sin beregnet etter ny modell. Andelen øker med ti prosent per kull, som vist i tabellen under:

Beregning

Levealdersjustering

Beregningen av pensjonen din blir justert etter forventet levealder i ditt årskull. Hvert årskull får beregnet statistisk forventet levealder. Denne øker for hvert årskull og fører til at pensjonen blir mindre enn for forrige årskull ved samme opptjening og samme uttakstidspunkt. Ved å vente ca. 1 måned med uttaket, blir pensjonen like stor som for forrige årskull.

Uttakstidspunkt har stor betydning for størrelsen på pensjonen. Jo tidligere du tar ut pensjonen, jo mindre får du utbetalt hver måned. Jo lenger du venter med uttaket, jo større blir pensjonen per måned.

I den gamle beregningen vil et forholdstall reflektere disse to momentene. I den nye modellen vil et delingstall gjøre det samme.

Eksempel

Trygve er født i 1957 og ønsker å ta ut alderspensjon når han fyller 62 år. Han har tjent opp pensjonspoeng i 40 år. Han har de siste 38 årene hatt en inntekt på 5G som tilsvarer 450 000 kroner og gir 4 i pensjonspoeng. I 2 år tjente han i snitt 3 G; 270 000 kroner i dagens verdi. Før det var han student og tjente 0,5G i året i 5 år. Trygve har så høy opptjening at han får hverken pensjonstillegg eller garantipensjon.

Pensjonen hans vil bestå av:

Tilleggspensjon 68 930 kroner
Grunnpensjon 39 620 kroner
Inntektspensjon 66 535 kroner
Sum pensjon 175 085 kroner, som gir 14 590 kroner per måned

 

Pensjonen til Trygve reguleres hvert år, men ikke så mye som en pensjon som ikke er tatt ut. Men fordi Trygve fortsetter i jobben, øker pensjonen til ca. 15 000 kroner brutto per måned ved 67 år.

Venter Trygve med å ta ut pensjonen til han fyller 67 år, får han 232 200 kroner, som gir 19 350 kroner brutto per måned.

Vil du se hvordan din alderspensjon er sammensatt og hvordan pensjonen beregnes, kan du logge deg inn på Din pensjon.

Svein Sannes
Avdelingsdirektør, NAV Pensjon