Enklere å søke om pensjon

KatoSandvik113Innføringen av pensjonsreformen i 2011 ga NAV en rekke utfordringer som det måtte finnes løsninger for. Saksmengden økte, blant annet som følge at fem ekstra årskull fikk anledning til å ta ut alderspensjon. Det ble innført et nytt regelverk som var mer komplekst enn det gamle. Det nye regelverket ga brukerne flere valgmuligheter med hensyn til uttak av pensjon. Samtidig var det en målsetting at det måtte bli enklere å søke om pensjon. Hvordan løste NAV denne utfordringen?

Nye dataløsninger

Samtidig med pensjonsreformen ble det innført nye dataløsninger både for brukerne og saksbehandlerne i NAV.

DinPensjon4Tidligere måtte alle søknader om pensjon fremmes på papirblankett. I dag søker svært mange om pensjon digitalt gjennom selvbetjeningsløsningen Din Pensjon, som er tilgjengelig for alle etter en pålogging lik den som brukes for nettbankene. I den digitale løsningen får søkerne god hjelp av hjelpetekster til å fylle ut nødvendige opplysninger. Når søknaden er ferdig utfylt og sendt, blir den behandlet automatisk så langt det er mulig.

I dag blir om lag 60 % av alle søknader om alderspensjon fremmet via den digitale løsningen i Din Pensjon. Dette innebærer at det i fjor ble sendt inn ca 31 000 pensjonssøknader via Din Pensjon

Om lag halvparten av sakene som sendes digitalt via Din pensjon, blir behandlet helautomatisk. I de tilfellene får søkeren svar etter noen få minutter om søknaden er innvilget eller avslått. Et vedtaksbrev blir samtidig opprettet. Brevet kan leses i innboksen i Din pensjon. I de tilfellene søknadene ikke kan ferdigbehandles umiddelbart, blir de sendt til en saksbehandler for manuell behandling.

I Din pensjon er det også mulig å beregne/simulere uttak av pensjon utfra valgte forutsetninger med hensyn til fremtidig inntekt, ønsket uttakstidspunkt og uttaksgrad. Pensjonskalkulatoren forenkler dermed både planlegging av fremtidig yrkesaktivitet og uttak av pensjon betydelig ved å gi god informasjon om egen situasjon. Dette gjør at bruker lettere kan søke om det som møter egne ønsker og behov.

Informasjon i flere kanaler

For at brukerne skal kunne gjøre seg nytte av informasjonen man får ved bruk av selvbetjeningsløsningene, kreves det at brukerne kjenner til løsningene.

Pensjonlighet6Nettsiden nav.no er vår hovedkanal ut til brukerne. Her finner du blant annet samlet informasjon om alle pensjonsytelser samt lenke til Din pensjon.

NAV har opprettet en telefontjeneste hvor vi informerer brukerne om pensjon og gir veiledning om bruk av Din Pensjon. NAV har også en gruppe samfunnsaktører som gjennom foredragsvirksomhet informerer om både pensjonsregelverket og bruken av de digitale løsningene.

Videre har det har blitt informert om selvbetjeningsløsningen gjennom målrettede kampanjer på TV og i aviser. Vi har også denne pensjonsbloggen hvor vi ofte viser hvordan Din pensjon kan tas i bruk.

Fornøyde brukere

Pensjonsreformen ga et mer komplekst regelverk om pensjon og flere årskull fikk muligheten til å søke om pensjon. Dette gjorde det nødvendig å forenkle søknadsprosessen. Erfaringen etter fem år viser at NAV har klart denne utfordringen. I følge NAVs årlige brukerundersøkelse ser vi at alderspensjonistene scorer 4,9 av 6 mulige poeng når de blir spurt om hvor fornøyde de er med servicen fra NAV.

Kato Sandvik

Avdelingsdirektør NAV Pensjon