Langsiktige effekter av pensjonsreformen

TorEdvardAalOljen alene er ingen forsikring for fremtidens velferdsstat. Arbeidsinnsats og pensjonsreform er avgjørende for en bærekraftig velferdsstat og dens økonomi, også i fremtiden.

Vi har skrevet flere artikler om pensjonsreformen, og har blant annet pekt på en av hovedintensjonene bak den som var å legge om til et mer bærekraftig pensjonssystem. Men vi kan ikke se på bærekraften av pensjonssystemet isolert. Alderspensjonen er en integrert del av statsbudsjettet, og det er den samlede bærekraften til velferdsstaten som er det vesentlige. Reformen alene vil ikke dekke opp for hele det framtidige inndekningsbehovet vi kommer til å ha.

Reformen virker

Fram mot 2060 vil vi kunne se noen sterke effekter av pensjonsreformen, som ble innført i 2011. Pensjonsreformen virker, og vil på sikt bidra sterkt til en bærekraftig velferdsstat. Både gjennom reduserte pensjonsutgifter i framtida, og ikke minst gjennom å bidra til at flere står lenger i jobb. Vi har tidligere skrevet om effekter av tidlig uttak, og om mulighetene som fleksibelt uttak gir i forhold til fortsatt arbeid. Dette, sammen med andre forhold, gjør at mange nå utsetter avgangen. For de som er mellom 62 og 66 år øker avgangsalderen nå ca i takt med økningen i levealder. At flere utsetter jobb-slutt ser ut til å kunne gi hele 7,1 prosent flere timeverk i 2060. Dette gir en betydelig bedre økonomisk situasjon for velferdsstaten enn om reformen ikke hadde ført til et slikt utsatt av pensjonsuttak.

Arbeid er en viktig brikke

Det har lenge vært en utbredt oppfatning at petroleumsfondet alene kan «redde» velferdsnivået vårt, men tall fra Finansdepartementet (Perspektivmeldingen 2013) viser at oljen bare er en liten del av Norges ressurser. Kun 4 prosent av netto nasjonalformue per innbygger i Norge i 2010 var petroleumsformue. Nåverdien av framtidig arbeidsinnsats utgjør derimot hele 81 prosent.

Dette er et godt bilde på akkurat hvor viktig arbeidsinnsatsen din er, og viser helt tydelig at det er arbeid vi skal leve av.

sedlerArbeid vil være en svært viktig del av den totale verdiskapningen fremover, og vil altså dekke inn store deler av den verdiskapingen Norge vil kunne mangle i 2060. Hvis avgangsalderen fra arbeidslivet fortsetter å øke i takt med forventet levealder, vil dette alene dekke inn 2/3 av den manglende verdiskapningen.

Når mange nok av oss velger å stå lenger i jobb, vil vi sammen kunne bidra til å gjøre velferdssamfunnet vårt mer bærekraftig. Ett resultat av dette kan være at vi i mindre grad må velge mellom høyere skatter eller et lavere velferdsnivå.

Tor Edvard Aal
Avdelingsdirektør, NAV Pensjon