Leveattester

LNMDet ble 5. april sendt ut flere tusen leveattester for 2016 til pensjonsmottakere bosatt i utlandet med svarfrist 9. juni.

Leveattester innhentes for å sikre at pensjonen blir utbetalt til deg som rett pensjonsmottaker, og for å redusere risikoen for feilutbetalinger i forbindelse med dødsfall. Leveattestskjema skal underskrives av deg. I tillegg skal en offentlig myndighet eller to myndige personer (vitner) bekrefte at du lever, og at du er deg.

Hvert år stanser NAV hundrevis av pensjonsutbetalinger fordi vi ikke får inn leveattesten i tide, leveattest kommer i retur, eller fordi vi får meldingen om dødsfall. Det er også en del leveattester som ikke blir godkjent av ulike grunner.

Det er viktig at pensjonen din ikke kommer i feil hender og blir misbrukt. NAV har mulighet til å stanse pensjonsutbetalingen hvis vi mistenker at pensjonen ikke blir utbetalt til deg.

Vil jeg motta leveattest i år?

-Ja, hvis du bor utenfor EØS-området, er over 60 år og mottar pensjon fra NAV (folketrygden), eller fra Statens Pensjonskasse.

Du vil også motta leveattest hvis du bor i Storbritannia, Spania og Kroatia. Bor du i Tyrkia vil du ikke motta leveattest som vanlig våren 2016, men vil bli kontaktet av NAV i løpet av høsten.

Leveattest1Hvordan skal jeg levere leveattesten til NAV?

Du skal fylle ut attesten og sende den i posten. Adressen finner du på leveattesten.

Kan jeg skanne og sende leveattest per faks?

Ja, hvis du bor i et land der postgangen er kjent for å være sen, kan du sende attesten per faks. Men husk at du må sende inn originalen med vanlig post i tillegg. Pensjonen din kan bli stanset på nytt dersom vi ikke mottar originalen i løpet av 4-5 uker. Faksnummeret til NAV Pensjon er +47 21 06 91 01.

Kan jeg ikke sende leveattest til NAV per e-post?

NAV har ikke løsning på elektronisk innlevering per i dag.

Leveattesten inneholder personopplysninger og e-post er ingen sikker kanal for forsendelse av slik informasjon til NAV.

I tillegg, innhentes leveattester for å sjekke at din bostedsadresse stemmer overens med adressen du selv har oppgitt.

Det ser vi når du sender attesten per post fra bostedslandet ditt.

Kan jeg levere inn leveattest ved NAV kontor?
Ja. Er du i Norge, kan du benytte anledningen til å levere inn leveattest ved ditt nærmeste NAV-kontor, eller presentere deg personlig ved NAV-kontor som et bevis på at du er i live. Du må da identifisere deg og skrive under attesten.

Kan jeg få bekreftelse på at NAV har mottatt leveattesten min?

Nei, dessverre. Dette er fordi leveattester blir sendt til mange tusen mottakere hvert år, og det er derfor ikke mulig å følge opp alle sakene manuelt.

Skulle det vise seg at din attest ikke har nådd frem, eller har blir forsinket i postgangen, vil du høre fra oss.

Du kan også logge deg inn på Ditt NAV på våre nettsider og se om det ble sendt en påminnelse med ny attest til deg i juni.

Hva hvis jeg ikke mottar leveattest?

LeveattestHvis du ikke mottar attesten, kan det skyldes at NAV ikke har fått melding om adresseendring, eller det kan skyldes problemer med postgangen. I slike tilfeller kan du laste ned og skrive ut leveattestskjema fra våre nettsider på www.nav.no

Hvis du ikke oppholder deg på din vanlige adresse når leveattesten blir sendt, er det viktig at du ber Posten om midlertidig omadressering. Da vil alt post bli ettersendt til deg.

Husk, at hvis du flytter tilbake til Norge må NAV også få beskjed.

Hvis ikke NAV hører fra deg innen fristen, sender vi ut enda en leveattest med ny frist så du får en ny sjanse til å levere inn dokumentasjonen. I verste fall stanser vi utbetalingen midlertidig fordi vi ikke har hørt fra deg. Da er det viktig at du tar kontakt med oss umiddelbart så vi kan få ordnet dette.

Hvis du har andre spørsmål i forbindelse med leveattestene, kan du ta kontakt med NAV kontaktsenter på telefon + 47 55 55 33 34.

Lars Nicklas Martinsson
Avdelingsdirektør NAV Pensjon