Nye regler for eksport av alderspensjon

LNMMed innføringen av nye beregningsregler for deg som er født i 1954 eller senere, følger også nye regler for eksport. Med eksport av alderspensjon menes både det å ta med seg en allerede innvilget pensjon ut av landet ved flytting, og det å få innvilget en norsk pensjon når man er bosatt i et annet land. I innlegget «Kan jeg ta med meg alderspensjonen til utlandet?» skrev vi om folketrygdens «gamle» regler for eksport. I dette innlegget vil vi ta for oss de nye reglene, samt hvordan disse slår ut for overgangskullene.

De nye reglene – inntektspensjonen har ingen eksportbegrensninger

Det nye regelverkets pensjonskomponenter, garantipensjon og inntektspensjon skal eksportvurderes ulikt. For å kunne ta med deg garantipensjonen ut av landet må du etter de nye reglene ha 20 år mellom fylte 16 og 66 år der du har vært medlem i folketrygden enten ved å bo eller arbeide i Norge. Inntektspensjonen har imidlertid ingen eksportbegrensninger. Du kan derfor få utbetalt din opptjente inntektspensjon uansett hvor i verden du befinner deg.

Eksport av pensjonVi kan illustrere dette med Jamila, født i 1965 og derfor utelukkende omfattet av de nye reglene. Hun har bodd og arbeidet 15 år i Norge, men vil flytte tilbake til hjemlandet Marokko før hun når pensjonsalder. Når Jamila fremsetter sin søknad om norsk alderspensjon vil hun få innvilget hele sin inntektspensjon (basert på sin nåværende pensjonsbeholdning). Hun vil derimot ikke få eksportert garantipensjonen da hun kun har 15 års arbeids- og botid i Norge, og ikke 20 år, som er vilkåret for å få eksportert garantipensjonen til Marokko.

Overgangskullene – pensjonen eksportvurderes etter to ulike regelverk

Overgangskullene vil få pensjonen eksportvurdert både etter de nye reglene som er beskrevet over, og de gamle reglene. Vi kan illustrere dette gjennom et eksempel.

Adil er født i 1959 og vil derfor få 4/10 av sin pensjon beregnet og eksportvurdert etter de gamle reglene, og 6/10 av sin pensjon beregnet og eksportvurdert etter de nye reglene. Adil er opprinnelig fra Pakistan. Når han ønsker å ta ut alderspensjonen vil han ha bodd 17 år i Norge, og arbeidet og opptjent pensjonspoeng i 13 av dem. Han vurderer å flytte tilbake til Pakistan, men er usikker på hvordan dette vil slå ut for hans pensjon. La oss se på hvilke konsekvenser en eventuell flytting vil få for Adil.

For å få eksportert hele alderspensjonen etter de gamle reglene, er det krav om 20 års bo- og arbeidsperioder med pensjonspoeng i Norge. Det har ikke Adil, men han vil likevel få eksportert tilleggspensjonen og en grunnpensjon beregnet etter det antall år tilleggspensjonen er beregnet etter (13 år). Han vil også kunne ta med seg hele inntektspensjonen sin basert på pensjonsbeholdningen, men ikke garantipensjonen da han kun har 17 år med arbeids – og botidsperioder i Norge.

Trygdeavtaler – eksport av pensjon til land Norge har trygdeavtale med

Trygdeavtaler gir oss anledning til å fravike folketrygdens eksportbestemmelser. Den enkelte trygdeavtale har egne inngangsvilkår i tillegg de nasjonale vilkårene etter folketrygdloven, som må være oppfylt for å kunne eksportere alderspensjon uavkortet, og for å få den fullt innvilget etter en trygdeavtale. Når lovgivningen i et avtaleland gjør rett til pensjon betinget av tilknytning til landets trygdelovgivning for et visst tidsrom, kan arbeids- og botidsperioder i begge avtaleland medregnes, for å åpne for eksport. Periodene som medregnes, må ikke være sammenfallende.

Disse landene har Norge inngått trygdeavtale med: EØS-landene, Sveits, USA, Canada, Quebec, Australia, Chile, Tyrkia, Bosnia og Hercegovina, Montenegro, Slovenia, Serbia, Israel og India.

SantiagoVi kan se hvordan trygdeavtaler virker gjennom et eksempel. Miguel er fra Chile, han vil kunne ta med seg alderspensjonen tilbake til hjemlandet hvis han fyller inngangsvilkårene i trygdeavtalen i tillegg til de nasjonale vilkårene etter folketrygdloven. Hvis Miguel mangler medlemstid i folketrygden for å fylle de nasjonale inngangsvilkårene etter folketrygdloven, kan medlemsperioder fra chilensk pensjonsordning medregnes for å åpne rett til eksport av alderspensjonen. For at Miguel skal kunne sammenlegge periodene fra Norge og Chile, kreves det at Miguel har minst ett års yrkesaktivitet i Norge, eller til sammen minst tre års botid i Norge forut for søknaden om pensjon for at pensjonen kan eksporteres. Chilenske perioder som eventuelt medregnes må ikke være sammenfallende med de norske periodene.

Disse reglene gjelder uavhengig av hvorvidt hans pensjon vurderes for eksport etter nytt eller gammelt regelverk. Trygdeavtalen Norge har inngått med Chile åpner for at alderspensjoner som er opptjent i de to landene kan utbetales uavhengig av hvor søkeren er bosatt.

Oppsummering

Kort oppsummert kan vi si at dersom du har over 20 år med arbeids- eller botidsperioder i Norge, vil du kunne få innvilget og ta med din alderspensjon uavkortet hvor enn i verden du måtte ønske. Eksportbegrensningene blir først gjeldende dersom du har færre enn 20 år med arbeids- og botidsperioder i Norge og flytter til et ikke-avtaleland.

Dersom du er bosatt eller ønsker å flytte til et land Norge har inngått trygdeavtale med vil du også ha rett til eksport av pensjonsretten hvis du fyller vilkårene som er nevnt over.
Det er imidlertid viktig å merke seg at garantipensjon beregnet etter de spesielle reglene for flyktninger bare beholdes så lenge vedkommende er medlem i den norske folketrygden.

Lars Nicklas Martinsson
Avdelingsdirektør, NAV Pensjon