Tidligpensjon for jordbrukere

TorEdvardAalTidligpensjon for jordbrukere er en tidligpensjonsordning som ble innført i 1999. Ordningen skal bidra til at flere overfører landbrukseiendommen tidligere til neste generasjon, og øke rekrutteringen av unge til landbruket.

Hvordan finner du ut om du har rett til tidligpensjon for jordbrukere?

På landbruksdirektoratets sider finner du vilkårene du må oppfylle for å ha rett til tidligpensjonen for jordbrukere. Vilkårene omfatter blant annet krav til inntekt, at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier, og at den nye eieren ikke kan være ektefellen eller samboeren din.

 Ordningen tilrettelegger for at du kan velge å pensjonere deg alene (enbrukerpensjon), eller sammen med ektefellen eller samboeren din (tobrukerpensjon). Det er flere vilkår som gjelder i tillegg hvis du og ektefellen/samboeren din skal ta ut tobrukerpensjon.

Hvor mye kan du få i tidligpensjonen for jordbrukere?

Du kan motta inntil 100 000 kroner per år i enbrukerpensjon. Hvis du tar ut tobrukerpensjon vil du og ektefellen din (eller samboeren din), få utbetalt inntil 80 000 kroner hver per år. Pensjonen/-e utbetales kvartalsvis.

Hvis du overdrar gården etter du har fylt 62 år, kan du søke om penger direkte over jordbruksavtalen.

Kan du kombinere tidligpensjonen til jordbrukere med pensjoner fra folketrygden?

Det er mulig å kombinere tidligpensjonen til jordbrukere med alderspensjon fra folketrygden og annen inntekt. Det kan illustreres ved et eksempel:

Anne Knutsdotter har drevet en gård, og samtidig hatt arbeid som lønnsmottaker. Nå vil hun overføre gården til datteren sin, og har funnet ut at hun har rett til tidligpensjon for jordbrukere. Anne har også logget seg inn på Ditt NAV og funnet ut at hun i tillegg fyller vilkårene for uttak av gradert alderspensjon fra fylte 62 år.

Det vil si at Anne har mulighet til å kombinere tre typer inntekter fra hun er 62 år:

  • Hun kan motta tidlig pensjon til jordbrukere
  • Hun kan ta ut alderspensjon fra folketrygdloven
  • Hun kan arbeide og ha ubegrenset lønnsinntekt og inntekt fra annen næringsvirksomhet i tillegg til pensjonene

Jordbruk og pensjon

Merk: Du kan ikke motta uføretrygd, arbeidsavklaringspenger (AAP) eller etterlattepensjon fra folketrygden, eller avtalefestet pensjon (AFP), dersom du samtidig mottar tidligpensjon for jordbrukere.

Når må du begynne å planlegge uttak av pensjon?

www.nav.no finner du informasjon om uttak av alderspensjon fra folketrygden. Du kan undersøke om du har rett på tidlig pensjon fra folketrygden i pensjonskalkulatoren i Din pensjon.

Ta kontakt med regnskapsføreren din og landbruksforvaltningen i kommunen, gjerne allerede 6-7 år før du fyller 62 år for å sikre at betingelsene for tidligpensjon for jordbrukere kan oppfylles.

Mer informasjon om ordningen med tidligpensjon for jordbrukere, deriblant vilkår og regler for avkortning, finner du her: http://www.slf.dep.no (søkeord: tidligpensjon).

Tor Edvard Aal

Avdelingsdirektør NAV Pensjon

Kilder:
Landbruksdirektoratet www.slf.dep.no
www.lovdata.no (forskrift om tidligpensjon til jordbrukere)