Gjenlevendepensjon og fremtidig alderspensjon

TorEdvardAalNår man mister livsledsageren sin, møter man som gjenlevende en ny hverdag. Økonomi er et av flere hverdagslige forhold som kan bli påvirket. Der utgiftene før ble dekket opp med to inntekter, vil man etter et dødsfall oftest stå igjen med kun én inntekt. For å sikre inntekt til livsopphold, kan NAV innvilge ytelse til gjenlevende ektefelle, partner eller samboer. 

Pensjonsgivende inntekt og gjenlevendepensjon

Før du tar ut alderspensjon fra folketrygden, vil du kunne ha rett til gjenlevendepensjon i tillegg til ordinær lønnsinntekt eller annen pensjonsgivende inntekt. Pensjonsgivende inntekt er arbeids- og næringsinntekt, honorarer og enkelte ytelser som du mottar i stedet for arbeidsinntekt

Gjenlevendepensjon beregnes med utgangspunkt både i den pensjonsgivende inntekten du vil ha fremover, og inntekt som avdøde har hatt: Gjenlevendepensjonen blir redusert på grunnlag av det du kan forventes å ha i egen pensjonsgivende inntekt.

Et av folketrygdens mål er at gjenlevendepensjonen skal bidra til hjelp til selvhjelp, slik at den enkelte skal kunne forsørge seg selv. Etter en omstillingsperiode er det derfor ønskelig, og i mange tilfeller forventet, at mottakere av gjenlevendepensjon også har egen arbeidsinntekt. Reglene for inntektsavkorting av gjenlevendepensjon er derfor strengere enn for alderspensjon.

Gjenlevenderett i alderspensjon

Når du tar ut alderspensjon fra folketrygden og har rett på gjenlevendepensjon etter den avdøde ektefellen, partneren eller samboeren din, vil gjenlevendepensjonen eventuelt utbetales som et tillegg til alderspensjonen.

Gjenlevenderettighet i alderspensjon utgjør et av følgende alternativ:

  1. egen opptjent tilleggspensjon eller
  2. summen av 55 % av egen tilleggspensjon og 55 % av avdødes tilleggspensjon

Du vil få pensjon beregnet etter det alternativet som lønner seg for deg.

Går inntekten ned over tid, vil du kunne få mindre i framtidig alderspensjon

Gjenlevendepensjonen i seg selv er ikke en pensjonsgivende inntekt. I perioden etter et dødsfall vil den gjenlevende være i en omstillingsperiode, og kan i noen tilfeller velge å redusere sin stilling i jobben. Noen vil også oppleve ikke å komme tilbake til ordinært arbeid i tiden etter dødsfallet, grunnet sykdom eller andre forhold. Dersom denne inntektsnedgangen vedvarer, for eksempel fordi den gjenlevende velger å jobbe mindre, vil dette kunne påvirke pensjonsopptjeningen negativt og dermed påvirke fremtidig uttak av alderspensjon.

Man kan altså tape viktig pensjonspoengopptjening i forbindelse med dødsfall. For å ivareta fremtidig alderspensjon er det avgjørende å tenke på hva din gjenlevendepensjon vil utgjøre og hva du har rett på og hva du selv kan skaffe av pensjonsgivende inntekt, selv i tiden etter et dødsfall.

Hvor finner du mer informasjon?

Mer informasjon om ytelser til gjenlevende ektefelle, partner eller samboer finner du på www.nav.no. Tilsvarende ordninger for gjenlevende pensjon finnes hos blant andre Statens Pensjonskasse og KLP forsikring. Ønsker du informasjon om vilkårene for gjenlevendepensjon hos disse eller andre pensjonsordninger, bør du kontakte den aktuelle ordningen direkte.

Tor Edvard Aal

Avdelingsdirektør NAV Pensjon