Økt pensjon og uføretrygd til gifte og samboende

logo1. september øker satsene som brukes for å beregne pensjon, uføretrygd og supplerende stønad til gifte og samboende. Endringen omfatter over 620 000 personer. Regelendringen innebærer at grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister øker fra 85 prosent til 90 prosent. Endringen omfatter også mottakere av uføretrygd og supplerende stønad.

Omregning av ytelser

Utbetalinger

De aller fleste vil få ytelsen sin automatisk omregnet før utbetalingen i september. I en del tilfeller må ytelsen omregnes manuelt, og da kan det ta noe lengre tid.
Endringen er en satsendring, og det vil derfor bare unntaksvis bli sendt vedtaksbrev i forbindelse med omregningen. Informasjonen om satsendringen vil stå på utbetalingsmeldingene som sendes med posten og på utbetalingsinformasjonen i Ditt NAV i september.

Satsendring for alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor

1. september 2016 øker satsen for grunnpensjon til ektefeller og samboere fra 85 prosent til 90 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G).
For alderspensjon gjelder satsendringen bare pensjon etter gamle opptjeningsregler (folketrygdloven kapittel 19). Personer som er født i 1954 eller senere får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler (folketrygdloven kapittel 20). De vil få økningen i den delen av pensjonen som beregnes etter gamle regler.
Det er pensjonen før levealdersjustering som øker. Ved ny beregning skal det også tas hensyn til at pensjonen har vært regulert. Når grunnpensjonen blir beregnet på nytt fra september som følge av satsendringen, beregnes den slik:

Utbetalt grunnpensjon (før skatt) i august 2016 x 90 prosent av G
85 prosent av G

Minste pensjonsnivå med lav og ordinær sats øker også fra 1. september 2016. Det kan føre til at noen får et minstenivåtillegg, eller at minstenivåtillegget endres for de som allerede mottar det. Noen alderspensjonister vil også kunne få pensjonstillegg, eller de kan få endret det pensjonstillegget de har fra før.

Satsendring for gjenlevendepensjon

Gjenlevendepensjonister som er samboere, får en økning i grunnpensjonen fra 85 prosent til 90 prosent fra 1. september 2016.

Satsendring for supplerende stønad

Minste pensjonsnivå ordinær sats øker fra 1. september 2016. Mottakere av supplerende stønad er omfattet av satsendringen hvis de

  • har ektefelle/partner/samboer som er over 67 år
  • er enslige og bor sammen med annen voksen person

Supplerende stønad blir påvirket av endring i andre ytelser. Mottakere av supplerende stønad som også får en satsøkning i alderspensjonen, vil få tilsvarende reduksjon i den supplerende stønaden.

Satsendring for uføretrygd

Les om satsendringen for uføretrygd på nav.no.