Hva er hybridpensjon?

KatoSandvik113«Forskningsstiftelsen Sintef kuttet pensjonskostnadene med over 30 prosent ved å flytte ansatte over på hybridpensjon.» Dette kunne vi nylig lese i en artikkel i Dagens Næringsliv. «Jeg er forundret over at flere ikke vurderer dette produktet (…)» uttaler administrende direktør Turid Grotmol i Sparebank 1 til avisen. Hybridpensjon er et nytt tilbud som er ukjent for mange. Hva er egentlig hybridpensjon?

Det har vært vanlig å dele de mange ulike tjenestepensjonsordningene i to hovedkategorier: Ytelsespensjon og innskuddspensjon.

Ytelsespensjon innebærer at den ansattes pensjon er en avtalt prosentandel av sluttlønnen ved avgang. Pensjonsnivået bestemmes av avtalt prosentandel, sluttlønn og opptjeningsperiode. Ytelsespensjonen er en livsvarig ytelse. De fleste offentlige ansatte har fortsatt denne tjenestepensjonsordningen, som er kostbar for arbeidsgiver.

Innskuddspensjon innebærer at arbeidsgiver innbetaler et avtalt årlig beløp til en innskuddskonto. Den ansatte kan i stor grad selv bestemme hvordan innskuddene skal forvaltes. Risikoen for at kapitalen består eller vokser ligger hos arbeidstaker. Det er ingen garanti for innskutt beløp eller avkastning. Innskuddspensjonen er ikke nødvendigvis en livsvarig ytelse. Stadig flere virksomheter har valgt å bytte ut ytelsespensjoner til fordel for innskuddspensjoner, fordi dette er billigere og mer forutsigbart for virksomhetene.

TrygdeoppgjorBanklovkommisjonen, som vurderte tjenestepensjonsordningene, lanserte i 2013 hybridpensjon som et alternativ til ytelsespensjon. Som navnet indikerer har denne tjenestepensjonsordningen elementer både fra ytelsespensjon og innskuddspensjon:

  • I opptjeningsfasen ligner hybridpensjonen mest på innskuddspensjonen ved at pensjonstilskuddet er en definert andel av den ansattes lønn. Pensjonen øker jo flere år du jobber.
  • I likhet med ytelsespensjonen er hybridpensjonen en livsvarig ytelse.
  • Virksomhetene kan velge mellom fritt invisteringsvalg som i innskuddspensjon eller avkastningsgarantier som i ytelsespensjon.
  • Etterlatte arver ikke opptjent pensjon ved dødsfall, slik tilfellet er med innskuddspensjon. Kapitalen går i stedet tilbake til de andre medlemmene av forsikringsordningen.

Produktet hybridpensjon har foreløpig fått liten utbredelse. Store pensjonsselskaper som DNB, KLP og Nordea tilbyr ikke produktet. Bengt Olav Lund fra DNB uttaler til Dagens Næringsliv at det foreløpig er liten etterspørsel etter produktet. Han vurderer derfor at produktet ikke er forretningsmessig lønnsomt, samt at det «(…) tilfører markedet økt kompleksitet».

Storebrand, som sammen med Sparebank 1 tilbyr hybridpensjon, ser litt annerledes på utsiktene til produktet. Jan Otto Risebrobakken i selskapet rapporterer til Dagens Næringsliv om stigende interesse for hybridpensjon. Han håper hybridpensjon kan danne malen for en offentlig tjenestepensjonsordning og gjøre det enklere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor.

Kato Sandvik
Avdelingsdirektør, NAV Pensjon