Jobbskifte og pensjon

KatoSandvik113I forrige ukes artikkel her på pensjonsbloggen kunne vi lese om hybridpensjon. Jan Otto Risebrobakken fra Storebrand håpet dette produktet kunne danne en mal for en ny offentlig tjenestepensjonsordning og gjøre det enklere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor.
I denne ukens artikkel skal vi se litt nærmere på i hvilken grad din pensjon påvirkes av at du bytter jobb mellom offentlig og privat sektor.

Det du tjener opp og får utbetalt i alderspensjon består gjerne av flere deler. Litt forenklet kan vi snakke om en pensjonspyramide i tre deler:

Pensjonspyramiden

Folketrygden

Reglene for opptjening og utbetaling av alderspensjon fra folketrygden er lik, uavhengig av om du arbeider i offentlig eller privat sektor. Et bytte av jobb mellom offentlig og privat sektor skaper derfor ikke noen problemer for den delen av alderspensjonen som kommer fra folketrygden. Den tar du med deg uansett.

Tjenestepensjon

Som vi var inne på i forrige artikkel, er det store forskjeller på tjenestepensjonsordningene i offentlig og privat sektor. Et bytte av jobb mellom disse sektorene vil derfor kunne ha store konsekvenser for den tjenestepensjonen du får utbetalt når du velger å ta ut pensjon.La oss illustrere dette med noen eksempler:

Per arbeider i privat sektor i en bedrift med avtalefestet pensjon (AFP). Fortsetter han i bedriften til han kan ta ut pensjon (tidligst 62 år), kan verdien av AFP utgjøre 70-80 000 kr. i årlig livslang pensjon. Velger han å bytte jobb til offentlig sektor, vil han tape retten til AFP privat. I livslang pensjon kan dette tapet utgjøre over en million kroner. Samtidig vil han ikke nødvendigvis fylle vilkårene for rett til AFP i offentlig sektor, særlig hvis jobbskiftet skjer sent i yrkeskarrieren. Dette fordi retten til offentlig AFP krever et visst antall år med opptjening.

Kari er 56 år og har arbeidet i offentlig sektor i 30 år. Mot slutten av sin yrkeskarriere ønsker hun å bytte til en jobb i privat sektor. Dersom hun fortsetter i offentlig sektor vil hun kunne ta ut AFP fra fylte 62 år. Ved fylte 65 år vil hun ha full ansiennitet (30 år) og få utbetalt 66 % av sluttlønnen.

Dersom hun velger å bytte jobb til privat sektor får det konsekvenser for utbetalt pensjon:
Kravet til full opptjening for offentlig tjenestepensjon øker til 40 år. Hun vil derfor bare få utbetalt 30/40 deler av full pensjon (66 %) fra fylte 67 år. Samtidig vil hun ikke få rett til AFP privat på grunn av for lav opptjening (oppnår bare seks års opptjening – må ha sju år). Med andre ord vil Kari tape mye i pensjon på å bytte jobb fra offentlig til privat sektor.

Det finnes en rekke ulike scenarier om hvordan et jobbskifte påvirker pensjonen din, avhengig av når du bytter jobb og hvilke tjenestepensjonsrettigheter du har og vil få. Selv om en ny jobb gir høyere lønn, kan regnskapet gå i minus om du regner med virkningene på din tjenestepensjon. Husk derfor å sjekke virkningene for din pensjon om du planlegger jobbskifte.

Individuell sparing

Der finnes mange ulike ordninger og produkter for sparing til egen pensjon. De fleste av disse vil ikke være påvirket av et jobbskifte mellom privat og offentlig sektor.

Mobilitet

Undersøkelser har vist at få nordmenn (kun 5-6 prosent i løpet av et år) bytter jobb etter fylte 50 år. Tall fra OECD viser at det bare er islendingene i Europa som i større grad enn nordmenn velger å bli i den jobben de har etter at de har fylt 50 år. Det er sikkert mange årsaker til dette. Kanskje er det først og fremst et uttrykk for at norske seniorer har trygge og stabile jobber som de trives i. Frykten for å miste pensjonsrettigheter kan også være en forklaring på dette. For å lette mobiliteten av arbeidskraft mellom offentlig og privat sektor, ønsker derfor regjeringen at pensjonsordningene i offentlig sektor skal bli mer lik ordningene i privat sektor. De kommende forhandlingene om ny tjenestepensjonsordning i offentlig sektor vil vise om de lykkes med dette.

Kato Sandvik
Avdelingsdirektør, NAV Pensjon