Oppsigelse, sluttpakke og pensjon

Svein SannesDet er for tiden mange bedrifter i Norge som er i en vanskelig markedssituasjon. Mange bedrifter permitterer deler av arbeidsstokken, og noen bedrifter må gå til det drastiske skrittet å redusere antall ansatte. For den som blir berørt, kan det være vanskelig å se følgene av permittering og oppsigelse. Dette er en veileder i hva permittering eller oppsigelse i det private kan ha å si for dine pensjonsrettigheter og for din økonomi som pensjonist.

veiviserOfte forventes det at de eldste i bedriften tar støyten når det er snakk om nedbemanning og blir tilbudt sluttpakke for at bedriften skal prøve å unngå vanskeligheter i omstillingen. Det finnes forøvrig ingen felles mal for sluttpakker. Hver bedrift lager sin egen. Det er derfor viktig å forstå hvilke konsekvenser din oppsigelse eller sluttpakke kan få.

Har du rett til avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor?

Mature woman writingPermitteringer og lengre fravær fra jobben kan ha betydning for retten din til privat AFP. Ved permitteringer kan det hende at du må velge mellom en sluttpakke og privat AFP. I slike tilfeller må du vurdere hva som er mest gunstig for deg.

For å ha rett til AFP, må en del vilkår som omhandler ansiennitet være oppfylt. Du må ha vært ansatt i en eller flere AFP-bedrift(er) i mer enn 7 av de siste 9 årene før den dagen du fyller 62 år. Dette gjelder for deg som er født i 1955 og senere. For deg som er født tidligere reduseres kravet med ett år for hvert år. For eksempel må du som er født i 1954, ha vært ansatt i en AFP-bedrift i mer enn 6 av de siste 8 årene.  Permitteringer innenfor lovens grenser, regnes med som ansiennitet. Ordinær permittering teller derfor med som ansiennitet i dette vilkåret.

Et annet vilkår er at du må ha jobbet sammenhengende i minst 20 prosent stilling i AFP-bedrift de siste 3 årene før uttak av AFP. Uttakstidspunktet kan være et annet enn ved 62 år. Vilkåret er at du må stå i arbeid, ikke bare få utbetalt lønn. Lønna må tilsvare minst 1G (92 576 kroner) per år. Her finnes det flere unntak:

  • Unntak 1: Permitteringer innenfor lovens grenser regnes med i disse 3 årene.
  • Unntak 2: Man kan ha inntil 26 uker uten jobb, bare det ikke er i begynnelsen eller slutten av perioden
  • Unntak 3: Har du sykepenger når du skal søke AFP, utvides dette unntaket til 52 uker og perioden med sykepenger kan vare helt frem til uttak av AFP. Går du over grensen på 52 uker med sykepenger eller arbeidsavklaringspenger i løpet av de siste 3 årene før uttak, mister du retten til AFP.
  • Unntak 4: Har du lønn i oppsigelsestiden trenger du ikke være i arbeid.

En AFP-bedrift må være hovedarbeidsgiveren i alle de 3 årene. Du kan med andre ord ikke ha inntekt fra andre, eller fra egen virksomhet, som overgår inntekten fra AFP-bedriften. Dagpenger, uføretrygd, etterlattepensjon eller inntekt fra fosterhjem regnes ikke som inntekt fra andre.

For deg som nærmer deg 62 år og som står i fare for å bli oppsagt, kan det være en god ide å få en avtale med arbeidsgiver om å få fortsette i redusert stilling ut den måneden du fyller 62 år. Dette for å beholde rettigheten til AFP.

Du kan beregne hva du kan få i alderspensjon og privat AFP i Din pensjon. For å ta ut AFP privat må du ta ut minst 20 prosent alderspensjon samtidig. Du kan lese mer om privat AFP på disse sidene http://www.afp.no/

Privat AFP og uføretrygd

Hvis du er sykemeldt når oppsigelsen kommer og kan få arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, så mister du retten til AFP hvis du har vært sykemeldt i mer enn 52 uker de 3 siste årene. Du mister også retten til AFP om du har mottatt uføretrygd etter at du fylte 62 år. Hva som er mest gunstig, uføretrygd eller alderspensjon med AFP, kan variere. Dette bør vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Pensjonsopptjening av dagpenger

Blir du oppsagt kan du ha rett til dagpenger. Som dagpengemottaker får du samme pensjonsopptjening som du ville fått som arbeidstaker. Det vil si at grunnlaget for dagpengene også er grunnlaget for pensjonsopptjeningen. Grunnlaget for dagpenger er lønnen din forrige år eller gjennomsnitt av de siste 3 årene. Maksimalt grunnlag for dagpenger er 6G (G=grunnbeløp som i dag er kr. 92 576), mens maksimalt grunnlag for pensjon er noe høyere. Du får samme pensjonsopptjening som du hadde forrige år. Du taper derfor ikke pensjonsopptjening i folketrygden så lenge du har dagpenger.

Tjenestepensjonen som arbeidsgiver har ansvaret for opptjenes som en avtalt sum eller prosentsats av inntekten din. De fleste vil derfor ikke få ny opptjening så lenge de ikke har lønn, med mindre de har en avtale som sier noe annet.

Sluttpakker

LønnsoppgjørDet er mange fordeler med sluttpakker og i mange tilfeller kan det være lønnsomt for den ansatte. Det er imidlertid viktig at du vet hva du gjør før du sier opp og inngår avtale om sluttpakke. Sluttpakker har ikke et definert regelverk, men konstrueres forskjellig fra bedrift til bedrift. En sluttpakke vil for enkelte bety at man er sikret en viss inntekt frem til 67 år. Enkelte vil derfor kunne tre ut av arbeidslivet uten økonomisk tap, eller tjene på å motta sluttpakke hvis de får seg ny jobb.

Andre sluttpakker tar med seg beregning av pensjonen når de garanterer en viss inntekt. Du bør da være klar over at tidlig uttak av alderspensjon fra folketrygden, tjenestepensjon og AFP fører til at du får mindre pensjon per år. Etter at sluttpakkeperioden er over vil du dermed ha lavere pensjon enn om du fortsatt står i jobb. Kompensasjonen du får fra bedriften de første årene kan være mindre enn tapet av pensjon.

I mange tilfeller får de eldste arbeidstakerne tilbud om sluttpakke først, eller det er en forventning blant de andre ansatte at de godtar et slikt tilbud. Det er viktig at hvis du er en senior, og får et slikt tilbud, at du vurderer dine muligheter til annet arbeid hvis sluttpakken ikke gir deg en god lønnskompensasjon. Det er ikke alltid slik at det er de eldste som taper minst ved en sluttpakke. De unge i bedriften vil tross alt ha større sjanse til å skaffe seg ny jobb.

Er man oppunder 62 år og taper retten til AFP, vil sluttpakke med lønn i et begrenset antall år ofte være en dårlig løsning. Det er viktig å være klar over at hvis du har mottatt sluttpakke i løpet av de siste 3 årene før fylte 62 år, vil dette kunne diskvalifisere til å få AFP, hvis ytelsen mottatt i ett eller flere av årene overstiger 1,5 G. Det er derfor viktig at du setter deg inn i alle sider ved sluttpakken før du velger å signere avtalen og si opp jobben din.

Svein Sannes
Avdelingsdirektør, NAV Familie- og pensjonsytelser Porsgrunn