Færre jobber ved siden av alderspensjonen

Ole Christian Lien_klipp 113pxDet er færre som jobber ved siden av alderspensjon enn for ett år siden, viser ny statistikk fra NAV. 57 prosent av alderspensjonistene mellom 62 og 66 år var i jobb ved utgangen av juni. Det er 2 prosentpoeng færre enn for ett år siden.

Utviklingen kommer samtidig med at andelen som velger å ta ut alderspensjon før 67 år fortsetter å øke svakt. 32 prosent av befolkningen mellom 62 og 66 år mottar nå alderspensjon.

alderspensjonister-62-66-ar

Det er nedgangskonjunkturen og den økte arbeidsledigheten de siste 2–3 årene som har bidratt til denne utviklingen. Det spesielle med situasjonen nå, er at ledigheten denne gangen har økt aller mest for de eldste aldersgruppene. Under finanskrisen var det unge som i størst grad ble rammet.

Mens ledigheten blant folk under 50 år har gått ned så langt i år, har antall arbeidsledige over 60 år fortsatt å øke. Økningen er på 20 prosent fra juni 2015 til 2016. Heldigvis er fortsatt ledighetsnivået lavt blant de eldre, med rundt 2 prosent. Dessverre vil det nok også være en del skjult ledighet blant folk over 60 år, ved at folk som egentlig kunne tenke seg å fortsette i arbeidslivet velger å ta ut alderspensjon uten å registrere som arbeidsledig.

arbeidsledige

Det er bekymringsverdig at så mange nå ser til å bli ufrivillig pensjonert, og at de fleste av disse sannsynligvis har trukket seg ut av arbeidslivet for godt. Aldringen av befolkningen vil trolig føre til mangel på arbeidskraft innen få år. En rapport fra NyAnalyse viser at Norge kan mangle drøyt 200 000 arbeidstakere innen 2030, og at økt seniorsysselsetting kan dekke opp mot halvparten av gapet.

Samtidig ser vi at bærekraften til pensjonssystemet og velferdsordningene mer generelt er under press. 2016 blir sannsynligvis det første året der Norge tar mer penger ut fra oljefondet enn vi setter inn, ifølge Finansdepartementet. Seniorene har en viktig rolle for å sikre velferden framover. Anslag fra NyAnalyse viser at ett års økning i avgangsalderen vil gi en årlig samfunnsøkonomisk gevinst på svimlende 30 milliarder kroner. Arbeidsgivere og arbeidstakere som bidrar til økt avgangsalder er derfor med på å ta et veldig viktig samfunnsansvar.

Ole Christian Lien
Seksjonssjef og pensjonsekspert, NAV