Effekten av å stå lengre i arbeid

TorEdvardAalSist ukes blogginnlegg handlet om at færre alderspensjonister kombinerer pensjonsuttaket med jobb. For noen alderspensjonister er det ikke ønskelig eller mulig med fortsatt deltakelse i arbeidslivet. Andre alderspensjonister har et valg om å ta ut alderspensjonen og fortsette i jobb. For deg som har muligheten til å velge fortsatt arbeid, har vi satt opp to eksempler som illustrerer hvordan den framtidige pensjonen din fra folketrygden øker når du fortsetter i arbeid ved siden av alderspensjonen.

Både Kari og Ola er født i 1954 og tilhører dermed det første overgangskullet. Det vil si at mesteparten av deres pensjon er beregnet etter gammelt regelverk; 9/10 er beregnet etter kapittel 19 (gammelt regelverk), og 1/10 av deres pensjon er beregnet etter kapittel 20 (nytt regelverk).

Kari

Kari fyller 62 år i desember 2016, og har en årsinntekt på ca. 800 000 kroner. Hun har 37 år med pensjonspoeng ved 62 år (full opptjening er 40 år).

Diagrammet viser hvordan pensjonen til Kari øker når hun venter med å ta ut hel alderspensjon. I dette diagrammet slutter hun i jobb når hun starter å ta ut pensjon.

Beløpene er beregnet i nettløsningen Din pensjon.

Beløpene er beregnet i nettløsningen Din pensjon.

Hvis Kari fortsetter i jobb i 2 til 3 år, og venter like lenge med å ta ut alderspensjonen sin, vil hun kunne få mellom 33 000 og 63 000 kroner mer i årlig pensjon livet ut. Står Kari i full jobb fram til fylte 70 år, får hun hele 148 000 kroner mer i årlig pensjon. Dette skyldes i hovedsak to forhold: Antallet poengår øker, og forholdstallet blir mer gunstig (levealdersjustering). Siden Kari har 20 år med høye poeng før hun blir 62 år (mesteparten av pensjonen er beregnet etter gammelt regelverk), vil sluttpoenget endres minimalt.

Hvis Kari velger fullt uttak av alderspensjon fra 62 år og samtidig fortsetter i full jobb, vil dette slå ut slik:
kari-graf-2
1 år fortsatt arbeid gir i dette tilfellet 6 000 kroner mer i årlig pensjon livet ut.
2 år fortsatt arbeid gir i dette tilfellet 12 000 kroner mer i årlig pensjon livet ut.
5 år fortsatt arbeid gir i dette tilfellet 14 000 kroner mer i årlig pensjon livet ut.

Ola

Ola fylte 62 år i august 2016, og har en årsinntekt på ca. 580 000 kroner. Han har 40 år med pensjonspoeng ved 62 år (full opptjening er 40 år).

Diagrammet viser hvordan pensjonen til Ola øker når han venter med å ta ut hel alderspensjon. I dette diagrammet slutter han i jobb når han starter å ta ut pensjon.

Beløpene er beregnet i nettløsningen Din pensjon.

Beløpene er beregnet i nettløsningen Din pensjon.

Dersom Ola fortsetter i jobb i to til tre år, og venter like lenge med å ta ut alderspensjon, vil han få ca. 30 000 kroner mer i årlig pensjon livet ut. Står Ola i full jobb fram til fylte 70 år kan han få 116 000 kroner mer i årlig pensjon. Endringen skyldes i hovedsak at årene blir blant de 20 beste poengårene slik at sluttpoenget øker (mesteparten av pensjonen er beregnet etter gammelt regelverk), og i tillegg blir forholdstallet lavere.

Dersom Ola velger fullt uttak av alderspensjon fra 1. januar 2017 (når han er 62 år og 4 måneder), vil dette slå ut slik:
ola-graf-2
1 år fortsatt arbeid gir i dette tilfellet 3 000 kroner mer i årlig pensjon livet ut.
2 år fortsatt arbeid gir i dette tilfellet 5 000 kroner mer i årlig pensjon livet ut.
5 år fortsatt arbeid gir i dette tilfellet 14 000 kroner mer i årlig pensjon livet ut.

Hvordan kan du beregne effekten av å fortsette i arbeid?

Hvor stor effekt du kan få av fortsatt arbeid, avhenger av en rekke forhold. For å få et godt bilde av egne muligheter, anbefaler vi deg å bruke NAV sin pensjonskalkulator på Din Pensjon. Her kan du leke deg med ulike tidspunkt for uttak, og ulike scenarier for fortsatt arbeid. Du kan for eksempel beregne uttak av hel pensjon med annen inntekt enn det du har i dag, hvis du ønsker å arbeide redusert.

Dersom du velger å kombinere alderspensjon og arbeid, vil du i sum ha en høyere årsinntekt. Ta kontakt med skatteetaten dersom du ønsker informasjon eller råd om skatt på pensjon, mulig toppskatt eller annet.

Vi har valgt å se på alderspensjon fra folketrygden isolert. Dersom du ønsker informasjon om hva uttak av alderspensjon og eventuelt fortsatt arbeid kan ha for framtidig tjenestepensjon eller annet, anbefaler vi at du tar kontakt med den aktuelle ordningen.

Tor Edvard Aal
Avdelingsdirektør, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer