Supplerende stønad

morten-auglend-til-bloggHar du bodd få år i Norge når du fyller 67 år, kan du ha rett på supplerende stønad. Dermed er du garantert en samlet inntekt som svarer til folketrygdens minste pensjonsnivå for alderspensjonister.

Ordningen ble opprettet i 2006 for å sikre at personer som ikke har opptjent tilstrekkelige pensjonsrettigheter på grunn av kort botid i Norge får en samlet inntekt på linje med minstenivået i folketrygdens alderspensjon. Det er nå over 3300 personer som mottar ytelsen.

For å få supplerende stønad må du ha oppholdstillatelse og være bosatt i Norge. Dette er en behovsprøvd stønad og inntekt fra Norge og utland telles med. Den er også behovsprøvd med eventuell formue. Inntekten og formuen til eventuell ektefelle, samboer eller registrert partner blir også regnet med. Rett til supplerende stønad faller bort dersom du oppholder deg utenfor Norge i mer en 90 dager i løpet av stønadsperioden. En stønadsperiode varer 12 måneder om gangen. Personer som har kommet til Norge på grunn av familiegjenforening med barn, barnebarn, nevø eller niese og fått oppholdstillatelse med bakgrunn i garantist for forsørgelse har ikke rett på supplerende stønad. For å avklare om du fyller vilkårene til stønaden trenger vi kopi av første vedtak fra UDI om opphold i Norge.

For å se om du kan ha rett på supplerende stønad må du:
regjeringen forslår mer til gifte og samboende pensjonister1. Lese og gjøre deg kjent med ordningen på NAV sin fagside om supplerende stønad
2. Ring gjerne NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 34 for informasjon om du kan ha rett på ytelsen.
3. Når du har satt deg godt inn i ytelsen og mener du kan ha rett på supplerende stønad er det på tide å oppsøke ditt lokale NAV kontor

Når du skal møte opp på sitt lokale NAV- kontor må du ta med pass eller annet reisedokument, samt oppdatert dokumentasjon på all formue og brutto inntekt eller pensjon fra Norge og utland. Dette også fra eventuell ektefelle, samboer eller registrert partner. Du finner norsk eller engelsk skjema på NAV sine sider under Skjema og søknad, eller ved oppmøte på NAV- kontoret. Det er krav til personlig oppmøte på NAV kontoret for å søke om supplerende stønad, og du vil bli innkalt til to kontrollsamtaler i hver stønadsperiode

Morten Auglend
Avdelingsdirektør, NAV Familie- og pensjonsytelser Sandnes