Levealdersjustering av alderspensjon til gjenlevende

TorEdvardAalTrond tar kontakt med NAV på telefon. Han og kona Turid har snakket om hvordan pensjonen beregnes dersom en av dem dør, og ønsker svar på følgende:

Hvordan levealdersjusteres alderspensjonen til den gjenlevende ektefellen, og er det forskjell om den gjenlevende velger uttak av alderspensjonen sin før eller etter 67 år?

La oss si at Turid tar ut pensjonen ved 62 år, og at Trond dør når Turid fyller 66 år. La oss videre anta at Trond har pensjonsopptjening som er like stor som, eller større enn, hennes. Siden Turid allerede har tatt ut alderspensjon, får hun beregnet en gjenlevenderettighet i pensjonen hennes.

Gjenlevenderettighet i alderspensjon utgjør et av følgende alternativ:
a) egen opptjent tilleggspensjon, eller
b) summen av 55 % av egen tilleggspensjon og 55 % av avdødes tilleggspensjon

Turid sin tilleggspensjon vil utgjøre summen av 55 % av egen opptjent tilleggspensjon og 55 % av Trond sin tilleggspensjon, fordi det gir henne høyest alderspensjon. Ny beregnet tilleggspensjon vil bli levealdersjustert som tidligere.

Har Trond sitt valg av tidspunkt for uttak av alderspensjonen noe å si for beregningen?

Trond sitt tidspunkt for uttak vil ikke ha noe å si for beregningen. Det som kan ha noe å si for beregningen, er om han velger å fortsette i arbeid samtidig som han tar ut alderspensjonen. Fortsatt arbeidsinntekt kan øke opptjeningen av tilleggspensjonen hans, og kan slik påvirke positivt en framtidig gjenlevendeberegning for ektefellen.

Gjenlevende pensjon

Dersom Trond dør før Turid fyller 67 år, og Turid ikke har startet uttak av egen alderspensjon, kan hun ha rett til gjenlevendepensjon fram til fylte 67 år. Gjenlevendepensjon fra folketrygden levealdersjusteres ikke, men kan avkortes for inntekt. Du kan lese mer om ytelser til gjenlevende her.

Tor Edvard Aal
Avdelingsdirektør, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer