Hva betyr det for min pensjon at jeg får uføretrygd?

Svein SannesHvis du får nedsatt arbeidsevne på grunn av «sykdom, skade eller lyte», kan du få innvilget uføretrygd fra folketrygden. Det kan være flere spørsmål som en gjerne vil ha svar på når en får innvilget uføretrygd, eller før en eventuelt søker om uføretrygd. Vi skal ta for oss de viktigste tingene du bør vite om i forholdet mellom uføretrygd og pensjon.

Kan jeg ta ut alderspensjon samtidig med uføretrygd?

Nei, med full uføretrygd kan du ikke få alderspensjon ved siden av. Du kan kombinere uttak av gradert uføretrygd og alderspensjon mellom 62 og 67 år, men samlet uttaksgrad kan ikke overstige 100 %.

Kan jeg beholde eller få uføretrygd ved siden av AFP i privat sektor?

Nei, du mister retten til AFP om du har uføretrygd når du er mellom 62 og 67 år. Har du tatt ut AFP i privat sektor og så får innvilget uføretrygd, opphøres AFP og du mister retten til AFP for alltid.

Du må ta et valg om hvilken ytelse du vil ha. Før du tar valget, bør du be NAV om å beregne ytelsene slik at du har grunnlag for å gjøre et riktig valg.

Vil jeg miste uføretrygden min, hvis jeg velger å ta ut AFP i offentlig sektor?

Ufør pensjonistDu kan ikke kombinere uføretrygd og AFP i offentlig sektor. Har du gradert uføretrygd og ønsker å ta ut AFP, må du si fra deg uføretrygden og få AFP isteden.
Etter at du fyller 65 år, kan du få uføretrygden tilbake. Det er tjenestepensjonsordningen som beregner og vurderer hva som er mest lønnsomt for deg etter fylte 65 år, tjenestepensjon eller tjenestepensjon i kombinasjon med folketrygdens uføretrygd.

Hvordan blir pensjonsopptjeningen min hvis jeg får innvilget uføretrygd?

Ved innvilgelse av hel eller delvis uføretrygd vil inntekten gå noe ned i forhold til om du fortsatte i jobb.

Hva skjer så med pensjonsopptjeningen?

Om du får innvilget uføretrygd etter 1.1.2015:
Når du får innvilget uføretrygd får du samtidig satt et uføretidspunkt. Gjennomsnittsinntekten for de 3 beste av de 5 siste årene før uføretidspunktet legges til grunn for å beregne pensjonsopptjening for årene etter uføretidspunktet. Du vil dermed få godtgjort tilnærmet samme opptjening til pensjon som du hadde som arbeidstaker. Dette gjelder om du får innvilget uføretrygd fra 1.januar 2015 eller senere.

Fikk du innvilget uføretrygd før 1.1.2015, beregnes pensjonsopptjeningen litt annerledes, men prinsippet er at du ikke skal tape pensjonsopptjening på å bli uføretrygdet.

Har du gradert uføretrygd får du opptjeningen etter uføregraden. Det er noen begrensninger for opptjening. Det går et skille mellom de som får alderspensjon etter gammel og ny ordning.
Det er de samme begrensningene i opptjening fra uføretrygd som det er fra pensjonsgivende inntekt.

Pensjon og uføretrygdI gammel ordning tas opptjening mellom 1 og 12 G (G= grunnbeløp som per i dag er 92 576 kroner)med i beregningen, men for de siste 6 G vil bare 1/3 telle med. I ny ordning tas all opptjening opp til 7,1 G med.

Du kan i tillegg til opptjeningen fra uføretrygden opptjene deg pensjon fra inntekt. Det er egne begrensninger for hvor mye pensjon du kan opptjene når du har uføretrygd. For de som får innvilget uføretrygd etter 1.1.15, vil det ikke være anledning til å tjene seg opp mer enn det man vill fått fra 100 % uføretrygd.

Samme regel gjelder for de som fikk innvilget før 1.1.15, men med ett unntak. De som fikk lavere opptjening enn 5G fra uføretrygden, kan tjene seg opp pensjon inntil 5G.

De som tjener seg opp alderspensjon etter gammel ordning får godtgjort opptjening fra uføretrygden til og med sitt 66. år. Mens de som tjener seg opp alderspensjon etter ny ordning kun får opptjening til og med sitt 61. år.

Du opparbeider deg også opptjening til AFP i privat sektor, den begrenser seg opp til og med det 61. året og til inntekt opp til 7,1 G. Det er de samme begrensningene som for ny pensjonsordning. Du må imidlertid være i jobb frem til uttak av AFP, så dette gjelder bare de med gradet uføretrygd.

Tjenestepensjon

Opptjeningen til tjenestepensjon beregnes av tjenestepensjonsordningene. Du må derfor kontakte din tjenestepensjonsordning for å få svar på hva en uførepensjonering vil ha å si for din tjenestepensjon. Du finner også mye informasjon om din tjenestepensjon på www.minpensjon.no.