Alderspensjon og utenlandsopphold – huskeliste for deg som mottar pensjon

Dersom du vurderer å flytte til utlandet er det viktig at du setter deg inn i hvordan det vil påvirke pensjonen din og din rett til helsetjenester i Norge og utlandet. Vi har laget en oversikt over de viktigste spørsmålene du må stille deg som pensjonsmottaker i utlandet.

 

 

Når regner NAV meg som utflyttet?

NAV regner deg som utflyttet når du ikke lenger er medlem i folketrygden. Du kan fint oppholde deg utenfor Norge i en periode på inntil 12 måneder uten at du mister medlemskapet ditt i folketrygden. Hvis du oppholder deg i utlandet i mer enn 12 måneder, eller mer enn seks måneder i to eller flere påfølgende år, anses du som utflyttet etter folketrygdlovens regler. Disse seks månedene trenger ikke å være i én sammenhengende periode. Det er den totale summen av utlandsperiodene i løpet av kalenderåret som teller.

Husk at Skatteetaten og Folkeregisteret bruker et annet regelverk enn NAV når de vurderer om du er bosatt i Norge eller utlandet. Derfor bør du også sette deg inn i disse regelverkene.

Kan jeg ta med meg pensjonen min til utlandet?

Hvis du flytter til et EØS-land eller et annet land Norge har inngått trygdeavtale med, kan du ta med deg hele pensjonen din. Det er imidlertid viktig å merke seg at alderspensjon beregnet etter særreglene for flyktninger og unge uføre, ikke er omfattet av de samme reglene.

Hvis du flytter til et land Norge ikke har trygdeavtale med, må du oppfylle folketrygdlovens vilkår for å ta med deg alderspensjonen. Med innføringen av nytt pensjonsregelverk, kom det også nye regler for å ta med seg alderspensjonen ut av Norge. Det vil si at det er to ulike regelverk som gjelder for deg som er født før 1954 og deg som er født etter 1963. Er du født mellom 1954 og 1963 er det en blanding av de to regelverkene som gjelder for deg. Du kan lese mer om hvilke vilkår du må oppfylle på nav.no.

Husk at hvis du også mottar andre ytelser fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg disse ytelsene til det landet du flytter til.

Har jeg rettigheter til helsetjenester utenfor Norge?

Hvis du har spørsmål om helserettigheter og utlandsopphold må du ta kontakt med HELFO. På helsenorge.no har Helfo samlet informasjon for deg som er pensjonist i EU/EØS og Sveits.

Skatteplikt til Norge – må jeg skatte av pensjonen min i utlandet?

Du må i utgangspunktet betale skatt til Norge av den norske pensjonen din. Dette gjelder selv om du skattemessig har flyttet fra Norge, eller aldri har bodd i Norge. Du kan søke om helt eller delvis skattefritak, avhengig av skatteplikten din til bostedslandet og eventuell skatteavtale mellom Norge og bostedslandet ditt.

Hvis du har spørsmål om kildeskatt og skattefritak må du ta kontakt med Skatteetaten. Du må selv avklare spørsmål om skatteplikt til det landet du bor i med skattemyndighetene der.

Hvordan utbetales pensjonen i utlandet?

Pensjonen din utbetales som vanlig når du bor i utlandet. Du kan finne utbetalingsdatoer og utbetalingsmeldingene i Din pensjon. I Din pensjon kan du også endre konto du ønsker å få utbetalt pensjonen til.

Når skal jeg kontakte NAV?

Meld fra til NAV dersom du oppholder deg mer enn halve året i utlandet – da anses du som utflyttet fra Norge og dette kan få konsekvenser for ditt medlemskap i folketrygden, din pensjon og dine helserettigheter.

Som utflyttet har du også plikt til å melde fra til NAV om endringer i andre forhold som kan ha betydning for pensjonen din. Dette gjelder for eksempel hvis sivilstatusen din endres, eller din ektefelles, samboers eller partners inntekt endrer seg, eller at du flytter til annet land (spesielt viktig dersom du flytter utenfor EØS-området).

Inger Marie Holtedahl
Avdelingsdirektør, NAV Familie- og pensjonsytelser Oslo 2