Utsending av leveattester til pensjonister i utlandet

Denne uken får mer enn 14 000 pensjonsmottakere i utlandet tilsendt leveattestskjema for 2017. Les mer om hvem som får det, tidsfrist for å sende den inn, og hvorfor NAV sender ut leveattester.

 

 

Hvorfor sender NAV ut leveattestskjemaer?

En leveattest er et skjema som sendes til pensjonsmottakere og uføretrygdede som bor utenfor Norge. I Norge har vi gode systemer som sikrer at riktig person mottar rett pensjon, og at vi får stanset pensjonsutbetalinger når mottakeren dør. For pensjonsmottakere bosatt i utlandet er det annerledes. NAV sender derfor ut leveattestskjemaer som et kontrolltiltak for å sikre at pensjonen går til rett person, og for å redusere risikoen for feilutbetalinger i forbindelse med dødsfall.

Hvem skal sende inn leveattestskjema i 2017?

Leveattestskjemaet blir sendt til deg som er:
• over 60 år
• som mottar pensjon* eller uføretrygd
• som bor i EØS-landene Kroatia, Polen, Portugal eller Spania
• eller som bor i et land utenfor EØS-området

Mottakere som bor i Tyrkia har allerede fått tilsendt årets leveattestskjema. De har svarfrist 1. mai 2017. Kontrollen utføres i samarbeid med utenrikstjenesten. Mottakeren skal møte ved norsk ambassade eller konsulat i Tyrkia for kontroll av leveattest og legitimasjon.

*Med «pensjon» menes pensjoner fra folketrygden, avtalefestet pensjon, krigspensjon og statspensjon.

Hva gjør du når du mottar leveattesten?

Du fyller ut skjemaet og sender det til NAV med vanlig post. Returadressen er oppgitt på skjemaet. Husk å signere skjemaet selv. En av de vanligste årsakene til at NAV ikke godkjenner leveattesten og at pensjonen derfor blir midlertidig stanset, er at pensjonisten ikke har signert med navn og dato. I tillegg skal en offentlig myndighet, eller to myndige personer (vitner) bekrefte at du lever.

Svarfristen er to måneder fra utsendelsesdato . Hvis du ikke har sendt inn leveattesten innen denne fristen, sender NAV en purinng til deg. Hvis heller ikke purringen fører til respons, vil pensjonen bli vurdert stoppet.

Mottakere som har sendt inn ufullstendige attester eller attester som av annen årsak ikke kan godkjennes, vil motta et eget brev der feil eller mangel blir gjort nærmere rede for. De vil deretter få en ny svarfrist.

Kan leveattesten sendes elektronisk til NAV?

Leveattestskjemaet kan ikke leveres i de digitale kanalene til NAV. Det kan heller ikke sendes e-post. Skjemaet inneholder personopplysninger og e-post er en usikker kanal for forsendelse av slik informasjon.Skulle det vise seg at leveattesten din ikke har nådd fram til NAV, eller har blitt forsinket i postgangen, vil du høre fra NAV.

Hva gjør du hvis du ikke har mottatt leveattestskjemaet?

Hvis du oppfyller kriteriene for å motta årets leveattestskjema og ikke mottar det, kan det skyldes at NAV ikke har fått melding om adresseendring eller at det er problemer med postgangen. I slike tilfeller kan du laste ned og skrive ut leveattestskjema fra våre nettsider på www.nav.no. Du kan også logge deg inn på Ditt NAV og se om det har blitt sendt deg en påminnelse med ny attest.

Inger Marie Holtedahl
Avdelingsdirektør, NAV Familie- og pensjonsytelser