Kan offentlig AFP kombineres med arbeid?

Svaret er ja, du kan ta ut avtalefestet pensjon i offentlig sektor og fremdeles jobbe ved siden av. Du kan velge å være i full jobb eller i delvis jobb. Men i motsetning til AFP i privat sektor, blir AFP i offentlig sektor redusert etter hvor stor arbeidsinntekt du har.

Dette blogginnlegget handler om AFP i offentlig sektor. NAV, Statens Pensjonskasse (SPK), Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og andre tjenestepensjonsordninger for offentlig sektor administrerer denne ytelsen. Hovedprinsippet for hvordan inntekt påvirker AFP er imidlertid likt for alle med AFP i offentlig sektor. Hvis du er ansatt i staten og dermed medlem av SPK, er det NAV som saksbehandler AFP-en fra du er 62 år til du blir 65 år. Fra du er 65 år saksbehandler SPK AFP-en. NAV utbetaler den fra du er 62 år til du blir 67 år.

Hvordan påvirker arbeidsinntekt utbetalt AFP?

Når du søker om AFP i offentlig sektor oppgir du hvor mye du forventer å tjene ved siden av AFP-uttaket. Det er arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt) og ikke stillingsgrad som bestemmer hvor mye du blir trukket i AFP. Først beregnes det hva du vil få i AFP uten å ha inntekt ved siden av. Deretter gjøres en beregning hvor AFP-en din reduseres ut i fra de forventede inntektene du har oppgitt. AFP-en reduseres med samme prosent som den forventede inntekten utgjør av din tidligere inntekt:

(Forventet framtidig inntekt / tidligere inntekt) x 100 = uttaksgrad

Tidligere arbeidsinntekt blir beregnet som et gjennomsnitt av de 3 beste av de 5 siste årene før året før det året da det tas ut pensjon. De to siste kalenderårene før du tar ut AFP (inkludert uttaksåret) holdes utenfor.

Et beregningseksempel

Arne jobber i staten og har tatt ut AFP. Full AFP for Arne er beregnet til kroner 260 000 i året. NAV har fastsatt at hans tidligere inntekt er 505 000 kroner. Han forventer å ha en årsinntekt på 300 000 kroner i året.

Prosenten som AFP-en skal reduseres med blir regnet ut slik: (300 000/505 000) x 100 = 59,40.

Vi stryker desimalene og regner kun i hele prosent. Det vil si at Arne skal få utbetalt 41 prosent av AFP-en sin (100-59=41).

Redusert AFP utgjør for Arne 260 000 kroner x 41% = 106 600 kroner

Arne får utbetalt 100 600 kroner av sin AFP med en forventet fremtidig årsinntekt på kroner 300 000 i året.

Hva skjer hvis du tjener mer eller mindre enn det du har oppgitt som forventet inntekt?

Det kan være vanskelig å vite akkurat hvor mye du kommer til å tjene på forhånd. Derfor er AFP-utbetalingene dine redusert foreløpig ut i fra den forventede inntekten du har oppgitt. Det vil si at det blir gjort en endelig beregning av AFP-en din som har blitt utbetalt, når skatteligningen for foregående kalenderår er klar.

Hvis du har tjent mer eller mindre enn 15 000 kroner i året enn inntekten du har oppgitt som forventet inntekt, må AFP-en din beregnes på nytt for å finne rett prosentsats. Hvis inntekten din har vært høyere enn 15 000 kroner mer enn forventet inntekt, vil AFP-en din reduseres mot all inntekt du har hatt. Hvis du får for mye utbetalt må du betale tilbake. For å unngå dette er det viktig at du melder i fra om inntektsendringer når du ser at den faktiske inntekten din vil avvike fra hva du har oppgitt som forventet inntekt. Hvis du er under 65 år og har statlig AFP skal du melde i fra til NAV.

Hva regnes som inntekt?

All pensjonsgivende inntekt du har i det aktuelle året og som du har opptjent etter første uttak av AFP danner grunnlaget for å redusere AFP-en din. på nav.no kan du lese mer om hva som regnes som pensjonsgivende inntekt. Det er Skatteetaten som avgjør hva som er pensjonsgivende inntekt.