Hva gjør folk før de tar ut alderspensjon?

I 2016 fikk vi 64 800 nye alderspensjonister. 26 200 personer valgte å starte uttak av pensjonen mellom 62 og 66 år, mens 36 300 personer ventet til de fylte 67 år. Hva gjør egentlig folk før de tar ut pensjon? Er det forskjell på kvinner og menn? Og hvordan ser utviklingen ut så langt i 2017?

49 prosent av nye alderspensjonister i 2016 jobbet de startet å ta ut alderspensjon fra folketrygden. Særlig de som tok ut pensjon før 67 år jobbet frem til pensjon. I denne gruppen kom 86 prosent av de nye pensjonistene fra jobb. 6 prosent jobber og mottar en ytelse fra NAV, mens 80 prosent kommer fra jobb uten å motta en ytelse. Mange av disse fortsetter å jobbe etter at de har begynt å ta ut alderspensjon.

En del vil også ha opparbeidet rettigheter til tjenestepensjon. Dette kan nok forklare en del av gruppen «Annet» i figuren under. Det er også noen som bor i utlandet på uttakstidspunktet. Mange av disse kan man også finne igjen i gruppen «Annet».

Personer som mottar uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger går automatisk over til alderspensjon ved 67 år . 45 prosent av de som tar ut alderspensjon når de fyller 67 år går over fra uføretrygd, mens kun 23 prosent kommer fra jobb eller jobb kombinert med en ytelse fra NAV.

Det er særlig mange kvinner som har uføretrygd samtidig med at de står uten arbeid før de starter uttaket av alderspensjonen. Dette gjelder 31 prosent av kvinnene og 20 prosent av mennene.

3 prosent har andre ytelser fra NAV, slik som arbeidsavklaringspenger, sykepenger eller dagpenger, når de starter å ta ut alderspensjon.

Menn har i større grad enn kvinner opparbeidet rettigheter til å ta ut pensjon før de fyller 67 år. Selv om flere kvinner nå har jobbet og opparbeidet seg rettigheter til pensjon, er det fremdeles slik at mennene har høyere opptjening og det lønner seg mer for mange kvinner å jobbe lenger for å spare pensjonsbeholdningen. Kvinner lever også lenger enn menn, og er også på den måten tjent med en større pensjonsbeholdning.

Lavere andel alderspensjonister i jobb

I fjerde kvartal 2016 var 57 prosent av alderspensjonistene i aldersgruppen 62-66 år i jobb. Dette er en nedgang på to prosentpoeng sammenliknet med andel i jobb i samme kvartal 2015. Da var andelen i jobb 59 prosent.

Siden pensjonsreformen i 2011 har vi sett at mange fortsetter å jobbe selv om de tar ut alderspensjon. Det er blitt en mer fleksibel ordning enn tidligere. Vi ser en gradvis nedgang i andelen av alderspensjonistene som jobber ettersom de blir eldre.

Selv om de fleste har startet uttaket av alderspensjon når de fyller 67 år, er det en del som fortsetter å jobbe. 16 prosent av alderspensjonistene mellom 67 og 69 år var fremdeles i jobb. Blant de mellom 70 og 74 år, var 7 prosent av alderspensjonistene fremdeles i jobb.

Nye tall fra NAV

Ved utgangen av mars 2017 var det 899 000 personer som mottok alderspensjon. Det er en økning på 24 600 personer, eller tre prosent, sammenliknet med mars 2016. Fra første kvartal i 2007 til 2017 har økningen vært på 42 prosent. Dette viser nye tall fra NAV. I løpet av våren forventer vi å passere 900 000 alderspensjonister.

Det vanligste tidspunktet for å starte uttak av alderspensjon fra folketrygden er 67 år. 53 prosent av de nye alderspensjonistene i 1. kvartal 2017 var 67 år. Det er også mer vanlig blant kvinner enn blant menn. Dette er mye på grunn av at kvinner i større grad enn menn mottar en helserelatert ytelse før de tar ut pensjon. 68 prosent blant kvinner og 39 prosent blant menn tok ut alderspensjon da de var 67 år. Flere menn velger å gå av med tidligpensjon. Gjennomsnittsalderen for uttak av alderspensjon er 65 år.

I mars 2017 var det 155 500 alderspensjonister som mottok minstepensjon. Det er en økning på 15 100 personer sammenliknet med mars 2016. Årsaken til økningen er at Stortinget har hevet satsene for minste pensjonsnivå, slik at flere blir omfattet av minstesatsene.

Se de nyeste tallene her:
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Pensjon+-+statistikk/Alderspensjon

Helene Ytteborg
Statistikkseksjonen, Kunnskapsavdelingen, NAV

Bjørn Halse
Statistikkseksjonen, Kunnskapsavdelingen, NAV