Din guide til trygdeoppgjøret 2017

Trygdeoppgjøret for 2017 ble klart 16. mai. Hvordan slår oppgjøret ut for deg som alderspensjonist?

Alderspensjonen din øker med 0,4 prosent fra 1. mai. På årsbasis gir det en økning i alderspensjonen på 0,9 prosent fra 2016 til 2017. Finansdepartementet anslår til sammenligning lønnsveksten for arbeidstakere i 2017 til 2,4 prosent mens prisveksten blir anslått til 1,9 prosent. Når vi tar hensyn til prisveksten, betyr det i utgangspunktet at du som alderspensjonist får ca. 1 prosent mindre å rutte med i 2017.

I praksis kommer de aller fleste likevel klart bedre ut enn dette. For det første har alle minstepensjonister en gunstigere regulering. I tillegg fikk to av tre økt alderspensjon fra september 2016, ettersom Stortinget vedtok å øke grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister og samtidig øke minstepensjonen for enslige pensjonister med 4000 kroner. Økningen i september i fjor vil få helårsvirkning i 2017. I tillegg har Stortinget vedtatt å øke minstepensjonen for enslige pensjonister med ytterligere 4000 kroner og i revidert nasjonalbudsjett ble det også vedtatt en ytterligere økning gifte/samboende pensjonister med 1000 kroner fra september 2017.

I revidert nasjonalbudsjett 2017 har regjeringen i tillegg foreslått en skattelettelse for pensjonister gjennom økt minstefradrag. Dersom forslaget blir vedtatt, vil en gjennomsnittlig alderspensjonist med pensjon utover minste pensjonsnivå få en skattelette tilsvarende drøyt 0,4 prosent av alderspensjonen.

Vi kan dele inn alderspensjonistene i fire grupper og anslå følgende om hvordan trygdeoppgjøret slår ut på økningen i disponibel inntekt og kjøpekraft fra 2016 til 2017:

¹ Effekten vil variere noe og er beregnet for en gjennomsnittlig alderspensjonist i hver gruppe.
² Anslag fra NAV. Dette gjelder for en gjennomsnittlig pensjonist og vil variere. Minstepensjonister betaler normalt ikke skatt og berøres derfor ikke av endringer i skattereglene.

Vi ser at de ulike gruppene alderspensjonister kan regne med en inntektsøkning på mellom 1,3 og 3,4 prosent fra 2016 til 2017. Enslige alderspensjonister med pensjon utover minstepensjonen kan regne med omtrent 0,6 prosent nedgang i kjøpekraften i år. For en gjennomsnittlig enslig alderspensjonist vil dette tilsvare omtrent 100 kroner mindre å rutte med i måneden etter skatt. Denne gruppen utgjør omtrent 1/3 av alle alderspensjonistene.

De øvrige gruppene alderspensjonister – som utgjør omtrent 2/3 av alle pensjonistene – kan regne med å få økt kjøpekraft i 2017. Økningen varierer mellom 1,1 og 2,2 prosent. En gjennomsnittlig yrkesaktiv kan til sammenligning vente å få 0,5 prosent økning i kjøpekraft i 2017, og det betyr at de fleste alderspensjonistene kommer bedre ut enn yrkesaktive i 2017.

Ole Christian Lien
Seksjonssjef i Kunnskapsavdelingen, NAV