Gjenlevendepensjon og arbeid – Inntektskontroll

Gjenlevendepensjonen er en inntektsprøvd ytelse. Det vil si at når du mottar gjenlevendepensjon, så skal den reduseres ut i fra den pensjonsgivende inntekten som du har. I vedtaksbrevet står det hvor stor inntekt gjenlevendepensjonen din er redusert etter.

Når skal du melde fra til NAV om endringer i inntekt?

Som mottaker av gjenlevendepensjon er du pliktig til å melde fra om endringer som vil ha betydning for ytelsen. Du må altså selv følge med og melde fra til NAV når du får en endring som er av betydning for pensjonen din.

Små endringer i inntekten vil ikke medføre en omregning av gjenlevendepensjonen. Det vil først være nødvendig å melde i fra når inntekten endres vesentlig. NAV vurderer endringen som vesentlig når inntekten øker eller reduseres med mer enn 10 prosent i forhold til det beløpet som pensjonen reduseres etter.

Hva er inntektskontroll?

NAV mottar inntektsopplysninger fra Skatteetaten når ligningen er klar. Hvert år utføres inntektskontroller for et utvalg av mottakere av gjenlevendepensjon.

NAV gjør disse kontrollene for å se om mottatt gjenlevendepensjon er i samsvar med den inntekten som mottakeren av ytelsen har i dag og har hatt i tidligere år.

Jan Johansen – Et tenkt eksempel

I 2010 mister Jan ektefellen sin. Han søker om gjenlevendepensjon og får innvilget denne fra samme året. Han er fortsatt i full jobb.

Jan sin gjenlevendepensjon blir i 2010 redusert etter en årlig forventet inntekt på 250 000 kroner. En vesentlig endring i hans gjenlevendepensjon blir da 10 prosent av 250 000 kroner, det vil si 25 000 kroner. Jan kan dermed tjene opp til 275 000 kroner før det er grunnlag for at NAV må beregne gjenlevendepensjonen hans på nytt.

Den forventede inntekten (heretter kalt FI) reguleres fra 1. mai hvert år etter at folketrygdens grunnbeløp blir fastsatt. I mai 2011 blir Jan sin forventede inntekt regulert til 261 815 kroner. I mai 2012 blir den regulert til 271 491 kroner, og fra 1. mai 2013 til 281 741 kroner. Fra 1. mai 2013 er altså Jan sin gjenlevendepensjon redusert etter en forventet årlig inntekt på kroner 281 741.

I 2013 bytter Jan jobb

Jan får ny lønn fra oktober 2013. Årsinntekten øker til 350 000 kroner. Den nye lønnen utgjør en vesentlig endring av forventet inntekt.

Gjenlevendepensjonen er (fra 1. mai 2013) redusert etter en inntekt på 281 741 kroner. Jan kan dermed få pensjonsgivende inntekt på inntil 309 915 kroner før det er grunnlag for å beregne gjenlevendepensjonen hans på nytt.

Jan bør melde fra til NAV om endringen i oktober 2013 slik at gjenlevendepensjonen beregnes med riktig beløp fra november 2013.

Hva skjer når Jan ikke melder fra?

Jan meldte ikke fra til NAV om inntektsendringen i 2013. Først i 2017, i forbindelse med en inntektskontroll, blir NAV oppmerksom på at Jan har hatt inntekt som var vesentlig høyere enn forventet, og at dette har vært tilfelle for hele perioden fra oktober 2013 og frem til i dag.

NAV varsler Jan om at NAV vurderer å endre gjenlevendepensjonen hans for den aktuelle perioden. Når saken revurderes legger NAV til grunn fra når (måned og år) inntekten endret seg. Jan Johansen får dermed vedtak fra NAV om endring fra 1. november 2013. Som resultat av inntektskontrollen blir derfor gjenlevendepensjonen endret tilbake i tid, og Jan har fått utbetalt for mye i gjenlevendepensjon. Samtidig mottar han et varsel om at han har fått for mye utbetalt gjenlevendepensjon, og at vi vil vurdere om beløpet skal kreves tilbakebetalt. Dersom Jan ønsker å uttale seg, eller har nye opplysninger, kan han melde fra om dette til NAV innen angitt frist. Vurdering av feilutbetalt gjenlevendepensjon og vedtak gjøres først etter at fristen for tilsvar er gått ut.

Husk at:

  • Når du melder du ifra til NAV om endringer i framtidig inntekt kan du unngå en mulig feilutbetalingssak.
  • Du skal også gi beskjed til NAV dersom inntekten blir vesentlig redusert: Du kan ha rett til en ny og høyere beregning av gjenlevendepensjon.
  • Det vil alltid lønne seg økonomisk å arbeide i tillegg til pensjonen for deg som gjenlevende. Dette kan du lese mer om her.

Tor Edvard Aal
Avdelingsdirektør, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer