Kontroll av alderspensjonsberegning

I 2016 ble 64 800 personer registrert som nye alderspensjonister hos NAV. NAV utbetaler per mars 2017 pensjoner til 899 000 alderspensjonister. Pensjonsmottakere har selv ansvar for å melde fra om endringer som kan ha betydning for størrelsen på alderspensjonen, men NAV gjennomfører også kontroller for å avdekke endringer som ikke har blitt meldt inn. Hva er det NAV egentlig kontrollerer?

Det er flere endringer som kan påvirke størrelsen på alderspensjonen, for eksempel endring i sivilstand eller samboerforhold og endring i ektefelles eller samboers inntekt. For at den enkelte pensjonsmottaker skal motta riktig pensjon må NAV kontrollere om grunnlaget for pensjonsutbetalingen er endret. I 2017 vil blant annet kontrollene nevnt nedenfor bli gjennomført.

Kontroll av grunnpensjon – «2G-regelen»

Hvorfor kontrollerer NAV grunnpensjonen? Størrelsen på grunnpensjonen er avhengig av om alderspensjonisten har ektefelle eller samboer, og om denne har egen pensjon eller annen inntekt. Disse faktorene har også betydning for størrelsen på andre delytelser, som særtillegg, pensjonstillegg og minstenivåtillegg.

Hvor høy inntekt ektefellen eller samboeren har spiller også inn. Er inntekten over to ganger grunnbeløpet, også kjent som 2G-regelen, skal grunnpensjonen reduseres til 90 prosent av fullt beløp. Før 1. september 2016 var satsen 85 prosent. 2G er i dag 187 268 kroner.

I forbindelse med søknad om pensjon oppgir pensjonisten den forventede inntekten til ektefellen eller samboeren, og siden må det meldes fra til NAV om eventuelle endringer.  NAV kontrollerer blant annet om ektefelles faktiske inntekt stemmer med den forventede inntekten som pensjonisten har oppgitt.

Kontroll av ektefelletillegg

Ektefellens inntekt har også betydning for rett til og beregning av ektefelletillegg.
Ektefelletillegg kan gis til alderspensjonist som forsørger ektefelle som har inntekt under ett grunnbeløp (G). G er fra 1. mai 2017 kr 93 634 kroner. Hvis ektefellen har inntekt over 1G eller har egen pensjon, har ikke alderspensjonisten rett til ektefelletillegg. En pensjonist som har rett til ektefelletillegg vil få beregnet særtillegg, pensjonstillegg eller minstenivåtillegg etter høyere satser hvis ektefellen er over 60 år.

NAV kontrollerer saker med ektefelletillegg for å se om alderspensjonisten fremdeles har rett til ektefelletillegget, og om ektefelletillegget er riktig beregnet. Størrelsen på ektefelletillegget er også avhengig av størrelsen på pensjonistens egen inntekt.

Hva skjer om pensjonsberegningen ikke stemmer?

Hvis kontrollen viser at pensjonsberegningen sannsynligvis er feil, vil pensjonisten først motta et varsel om revurdering. Dette brevet inneholder informasjon om de inntektene NAV har tilgjengelig og som er lagt til grunn for kontrollen. Pensjonisten har mulighet å svare på dette brevet og komme med nye opplysninger som NAV vil bruke som en del av grunnlaget i den videre saksbehandlingen.

Om det viser seg at pensjonisten har mottatt for mye grunnpensjon eller ektefelletillegg, vil NAV korrigere pensjonen tilbake til det tidspunktet feilutbetalingen startet. Det blir da også sendt ut et varsel om at NAV vil vurdere å kreve tilbake det feilutbetalte beløpet. Pensjonisten vil på nytt få mulighet til å komme med nye opplysninger som vil bli lagt til grunn for vurderingen av om for mye utbetalt pensjon skal kreves tilbake.

Vil du vite med om beregning av alderspensjon? Les her.