Hvordan slår det ut for pensjonen din når du bytter jobb?

Rundt 350 000 nordmenn bytter jobb i løpet av et år. Med mange ulike pensjonsordninger som virker sammen – alderspensjon fra folketrygden, tjenestepensjon og eventuell AFP – kan det være en utfordring å sette deg inn hvordan pensjonen din blir påvirket når du bytter jobb.

Det første du bør gjøre, er å undersøke hva slags ordninger du har i dag og hvilke rettigheter du har tjent opp så langt. Det gjør du best ved å bruke NAVs nettjeneste Din pensjon. Her får du en komplett oversikt over dine pensjonsrettigheter, både fra folketrygden og fra de største private og offentlige leverandørene av tjenestepensjon. Du kan også beregne din framtidige pensjon og se hvordan ulike valg slår ut. Om du er i tvil kan det også være lurt å oppsøke ytterligere informasjon direkte fra din tjenestepensjonsleverandør.

Når du søker ny jobb, bør du også sette deg godt inn i hva slags pensjonsordning bedriften tilbyr. Husk at pensjon er utsatt lønn, og at du derfor bør vurdere lønns- og pensjonsbetingelsene totalt sett.

Alderspensjon fra folketrygden blir beregnet på akkurat samme måte uansett hvor du jobber. Her er det i så fall bare forskjell i lønnsnivå som spiller inn. Når du bytter jobb, kan du derimot få vesentlige endringer i dine rettigheter til tjenestepensjon og eventuell AFP (avtalefestet pensjon). Vi skal se nærmere på en del kjente «feller» som det er lurt å være klar over.

Ved jobbskifte mellom offentlig og privat sektor:

  • Tap av offentlig tjenestepensjon: Ved jobbskifte fra offentlig til privat sektor, risikerer du å tape deler av rettighetene dine til offentlig tjenestepensjon. Så lenger du jobber i offentlig sektor, får du full opptjening av tjenestepensjon etter 30 år. Dersom du slutter i jobben og går over til privat sektor, øker derimot full opptjening til 40 år. I verste fall kan du da tape ¼ av tjenestepensjonen du har tjent opp så langt. Husk også at du må ha en opptjeningstid på minst 3 år for å få offentlig tjenestepensjon. Det gjelder samlet for alle jobber du har hatt i det offentlige.
  • Tapt rett til AFP: For å få AFP i privat sektor kreves det at du har jobbet i en privat AFP-bedrift i minst 7 av de siste 9 årene fram til fylte 62 år. For å få offentlig AFP kreves det at du har vært sammenhengende ansatt i en offentlig AFP-virksomhet i minst 3 år forut for uttaket. Du kan overføre AFP-rettigheter når du bytter jobb mellom private AFP-bedrifter eller når du bytter jobb innad i offentlig sektor (også mellom staten og kommunen). Du kan derimot ikke ta med deg AFP-rettighetene når du bytter jobb mellom privat og offentlig sektor.Tapte rettigheter til AFP vil typisk kunne innebære et samlet pensjonstap på rundt 1 million kroner. I offentlig sektor gjelder tapet riktignok bare dersom du planlegger å slutte helt eller delvis i jobb før 67 år. Det skyldes at AFP her fortsatt er en målrettet tidligpensjon du får før 67 år. Hvis du mister rettighetene til privat AFP, gjelder tapet derimot alle, ettersom privat AFP nå er en livsvarig pensjon.

Ved jobbskifte innad i privat sektor:
Tjenestepensjoner i privat sektor er knyttet til den enkelte bedriften. Jobbskifte der du også bytter arbeidsgiver, vil derfor få konsekvenser for pensjonsrettighetene dine:

  • Bedrift med innskuddspensjon: Dersom du jobber i en bedrift med innskuddspensjon, blir den opptjente pensjonskapitalen din omgjort til et såkalt pensjonskapitalbevis når du bytter jobb. Det innebærer at du selv må overta ansvaret for administrasjonskostnadene, noe som tidligere ble dekket av arbeidsgiveren din. Hvis du har flere pensjonskapitalbevis, kan det lønne seg å slå de sammen for å spare administrasjonskostnader. Administrasjonskostnadene varierer også mye mellom ulike leverandører. På www.finansportalen.no kan du sammenligne administrasjonskostnader for ulike leverandører av pensjonskapitalbevis.I tillegg til administrasjonskostnadene kommer også forvaltningskostnader for fondene du har investert i. Dette er kostnader som også varierer mellom leverandører, men dette er kostnader du må betale i form av lavere avkastning enten du blir i jobben eller bytter jobb.
  • Bedrift med ytelsespensjon: Dersom bedriften har ytelsespensjon, blir opptjeningen din omgjort til en såkalt fripolise når du bytter jobb. Ytelsespensjonen sikter i utgangspunktet mot at alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon samlet skal tilsvare en viss prosentandel av sluttlønnen din (ofte 66 eller 70 prosent). Det betyr at allerede opptjente rettigheter vokser i takt med lønna di. Fripoliser har i stedet som hovedregel en såkalt garantert avkastning, som i praksis ofte har vist seg å verken holde tritt med pris- eller lønnsutviklingen. Fripoliser har derfor ofte vist seg å tape realverdi over tid, slik at rettigheten blir klart mindre verdt enn om du hadde fortsatt i jobb. Det er nå åpnet for at du i mange tilfeller kan velge fritt investeringsvalg for fripolisene, noe som kan gi bedre avkastning (men større usikkerhet).
  • Tapte rettigheter til AFP: Også ved jobbskifte innad i privat sektor kan du miste retten til AFP, hvis du bytter til en bedrift uten AFP-avtale. For å få AFP må du som nevnt ha jobbet i en privat AFP-bedrift i minst 7 av de siste 9 årene fram til fylte 62 år. Jobbskifte til en bedrift uten AFP etter 55 år vil derfor medføre at du mister retten til AFP og taper store summer i framtidig pensjon.

Selv om du i noen tilfeller kan tape pensjonsrettigheter ved å bytte jobb, trenger det selvsagt ikke alltid å være tungtveiende grunner til å la være. Du må da vurdere pensjonstapet opp mot andre egenskaper ved den nye jobben, som for eksempel lønn, arbeidsmiljø og karrieremuligheter.

Ole Christian Lien,
Seksjonssjef i Kunnskapsavdelingen i NAV