AFP etteroppgjør for 2016

Alle som har AFP etter en ordning som NAV administrerer* mottar i disse dager et brev om etteroppgjør. AFP etteroppgjør er en årlig avregning av din AFP, for å kontrollere om den har vært riktig beregnet og utbetalt i kalenderåret 2016. Du som mottar ny AFP i privat sektor vil ikke motta brevet, ettersom ny AFP fritt kan kombineres med arbeid og derfor ikke er omfattet av etteroppgjøret. Det er omtrent 5700 personer som er inkludert i årets etteroppgjør, noe som er en nedgang på i underkant av 3 000 sammenlignet med fjorårets kjøring. De fleste sakene vil bli behandlet automatisk.

Brevene som ble sendt fra NAV er fordelt på følgende måte:

  • 1 394 vedtak om «ingen endring» til alle dem som ikke har arbeidet ved siden av AFP-pensjonen. Det betyr at etteroppgjøret anses som ferdig.
  • 2 149 vedtak om «ingen endring» til personer som har jobbet i tillegg til å ta ut AFP, men som ikke har hatt inntekt utover toleransebeløpet.
  • 1 687 varsler om tilbakekreving til personer som har arbeidet ved siden av AFP-pensjonen sin, og har tjent mer enn toleransebeløpet. Denne gruppen får krav om å tilbakebetale for mye utbetalt AFP.
  • 329 vedtak om etterbetaling til personer som har tjent mindre enn toleransebeløpet. Denne gruppen vil kunne få etterbetalt pensjon.

 Du må sjekke inntekten

Det er verdt å merke seg at avregningen av etteroppgjøret tar utgangspunkt i en beregning av hvor mye du normalt ville tjent når du tar ut AFP første gangen (uttaksåret), eller hvor mye du normalt ville ha tjent i det året AFP opphører. Det er også viktig å merke seg at det ikke er all inntekt som skal være med i vurderingen i hvorvidt du har fått riktig utbetalt AFP.

For eksempel skal inntekt som er opptjent før første uttak av AFP ikke være med på og avkorte utbetalingen. Opplysningene NAV får fra Skatteetaten viser ikke hva som er opptjent før eller etter uttak av AFP. Det er derfor meget viktig at du kontrollerer beregningen uansett om du har mottatt brev med vedtak om ingen endring , varsel om for mye utbetalt, eller vedtak om for lite utbetalt.

 Saksgang

NAV behandler fortløpende sakene i etteroppgjøret etter at vi har mottatt korrigerte inntektsopplysninger.

Av erfaring vil majoriteten av sakene om etteroppgjør bli behandlet innen en måned etter at NAV har mottatt tilbakemelding fra pensjonsmottakeren. Dersom pensjonisten ikke har svart på varsel om for mye utbetalt, blir det etter 6 uker automatisk sendt ut vedtak om for mye utbetalt AFP.

Tidligere har vi skrevet om hvordan du kan unngå krav om tilbakebetaling av AFP.

Ønsker du å finne ut mer om AFP etteroppgjør, lese om dette på nav.no.  Finner du ikke svar der vil veilederne våre på NAV Kontaktsenter (telefon: 55 55 33 34) kunne hjelpe deg.

[*] AFP før fylte 65 år for personer fra offentlig sektor (administreres for Statens pensjonskasse). I tillegg administrerer NAV ny AFP i privat sektor.

 

Tore Monstad Halvorsen, avdelingsdirektør NAV Familie- og pensjonsytelser Porsgrunn