Nytt om tjenestepensjon i offentlig sektor

I januar i år hadde vi et blogginnlegg på pensjonsbloggen om forhandlingene om en ny tjenestepensjonsordning for offentlig ansatte. Disse forhandlingene er nå godt i gang, og til grunn for forhandlingene ligger en rapport fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe. I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på innholdet i rapporten.

Statssekretær Christl Kvam i Arbeids- og sosialdepartementet har ledet arbeidsgruppen, og representanter fra de organisasjonene som forhandler om ny tjenestepensjonsordning har deltatt, sammen med representanter for arbeidsgiverorganisasjonene. Målet for arbeidsgruppen «..har vært å gi en felles beskrivelse av hovedelementene i en fremtidig pensjonsløsning og begrense antall problemstillinger som må avklares i fase 2». Fase 2 er betegnelsen på de pågående forhandlingene.

Rapporten drøfter i hovedsak to spørsmål:

 1. Ny AFP-ordning for offentlig ansatte i alderen 62 – 66 år
 2. Ny tjenestepensjonsordning for ansatte fra fylte 67 år

Ny AFP-ordning i offentlig sektor

Alternativ 1: AFP utformes som et livsvarig tillegg til alderspensjon fra folketrygden, med fleksibelt uttak fra fylte 62 år. Dette er samme ordning som i privat sektor.

Alternativ 2: Verdien av AFP integreres i tjenestepensjonsordningen. Dette alternativet vil i følge rapporten «..på sikt gi et enkelt pensjonssystem i offentlig sektor med god forutsigbarhet for fremtidige pensjonsytelser og pensjonsmessig likebehandling uavhengig av lønnsnivå.»

Dersom man velger en AFP-ordning som alternativ 1, vil det være behov for det som arbeidsgruppen kaller en «betinget tjenestepensjon» for dem som ikke kvalifiserer til ordinær AFP. I følge rapporten skal valg av AFP-ordning avklares gjennom forhandlinger i fase 2.

Ny tjenestepensjonsordning for ansatte fra fylte 67 år

Arbeidsgruppen legger til grunn at det skal innføres en påslagsmodell for alderspensjon i de offentlige tjenestepensjonsordningene. Hovedprinsippene i en slik påslagsmodell er:

 • Alle år i jobb skal gi pensjonsopptjening
 • Tjenestepensjonen skal beregnes uavhengig av folketrygden
 • Pensjonsopptjeningen skal være kjønns- og aldersnøytral
 • Den enkelte arbeidstakers pensjonsopptjening samles i en beholdning som i opptjeningsperioden skal reguleres med lønnsveksten i samfunnet
 • Alderspensjonen skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet
 • Utbetalingen skal være livsvarig

I tillegg til disse to hovedspørsmålene, har arbeidsgruppen drøftet en rekke andre spørsmål som berører tjenestepensjonsordningene for offentlig ansatte, blant annet:

 • Utfasing av den individuelle garantien, som sikrer 66 % pensjon av pensjonsgrunnlaget på visse vilkår. Denne garantien gjelder til og med 1958-kullet
 • Nye regler for samordning av tjenestepensjon og alderspensjon fra folketrygden
 • Alderspensjon til personer med særaldersgrenser

Virkningstidspunkt for nye ordninger

Arbeidsgruppen tar utgangspunkt i at personer som er født til og med 1962 skal beholde dagens AFP-ordning og fortsette å tjene opp alderspensjon i bruttoordningen. De som er født i 1963 eller senere vil omfattes av ny AFP-ordning og påslagsmodell for tjenestepensjon.

Du kan lese hele rapporten fra arbeidsgruppen her.

Kato Sandvik, avdelingsdirektør NAV Familie- og Pensjonsytelser Ålesund