Statistikk om alderspensjon – hovedtrekk ved utviklingen i 2017

NAV har nylig publisert statistikk om alderspensjon for hele året 2017. Hva er de viktigste endringene og trendene? Og hva er prognosene framover?

Et viktig moment er at antallet alderspensjonister fortsatt vokser. I løpet av 2017 passerte antallet 900 000. Ved utgangen av året var det 916 700 alderspensjonister. Vi ser også at kjøpekraften fra en gjennomsnittlig alderspensjon holdt seg stabil i 2017, etter en noe uvanlig nedgang i 2016. I de kommende årene er det ventet litt høyere lønnsvekst og stabil prisutvikling i Norge. Hvis forventingene slår til, vil også alderspensjonister få noe sterkere utvikling i kjøpekraften fram mot 2020.

Antall alderspensjonister øker

I løpet av de siste årene har Norge hatt en betydelig økning i antall alderspensjonister. I desember 2007 var antall pensjonister 639 300. Fram til utgangen av 2017 har antallet steget med 43 prosent. Den store veksten i løpet av disse årene skyldes særlig to forhold: pensjonering i etterkrigskullene og pensjonsreformen. Ett element i pensjonsreformen i 2011 var å senke nedre aldersgrense for uttak av alderspensjon fra 67 til 62 år. Mange personer har siden valgt å benytte seg av denne muligheten. De store fødselskullene etter 2. verdenskrig har etter hvert nådd aktuell alder for pensjonering, og mange i disse kullene har tatt ut alderspensjon. For eksempel fylte personer født i 1946-kullet 70 år i løpet av 2016, og de fleste er nå alderspensjonister.

Det er ventet at antall alderspensjonister vil vokse også i årene framover. Ifølge NAVs siste prognoser ventes antall alderspensjonister å øke til om lag 940 000 ved utgangen av 2018 og 965 000 i slutten av 2019. Antallet forventes å passere 1 million i løpet av 2021. Anslaget for utgangen av 2021 er 1 018 000.

Figur 1. Antall alderspensjonister (per desember). Statistikk (2007-2017) og prognose (2018-2021). Tall i tusen. Kilde NAV.

Alderspensjonister har omtrent samme kjøpekraft som i 2016

I 2017 fikk en gjennomsnittlig alderspensjonist utbetalt 232 600 kroner. Korrigert for prisutviklingen er det en økning på rundt 300 kroner fra 2016. I praksis tilsvarer det omtrent uendrede pensjoner fra 2016. Utviklingen er likevel mer positiv enn året før. Fra 2015 til 2016 sank realverdien av en gjennomsnittlig alderspensjon med 1,1 prosent (vekst justert for prisutviklingen). Også realveksten i arbeidsinntekt var uvanlig svak i 2016. Statistisk sentralbyrå oppgir at realutviklingen i årslønn i 2016 var den laveste som er observert på 70 år (se Økonomiske analyser nr. 4 2017 ).

Sett i et lengre tidsperspektiv har imidlertid de fleste pensjonister fått betydelig økt kjøpekraft. Det er illustrert i figur 2. Her vises utviklingen i gjennomsnittlige utbetalinger. Justert for prisutviklingen har en gjennomsnittlig alderspensjon økt med 22 prosent fra 2007 til og med 2017. Det er de siste årene at veksten har flatet ut.

Figur 2. Gjennomsnittlig alderspensjon siste 10 år. I kroner. Med og uten justering for prisstigning. Kilde NAV.

Venter styrket utvikling i kjøpekraft framover

I årene som kommer er det ventet sterkere økonomisk utvikling i Norge – noe som også kan medføre mer positiv utvikling i kjøpekraft for alderspensjonistene. Reguleringen av alderspensjon er utformet slik at den henger sammen med generell lønnsutvikling. Alderspensjon blir hvert år regulert med den prosentvise lønnsveksten og deretter fratrukket 0,75 prosent. De siste prognosene for økonomisk utvikling i Norge antyder at lønnsveksten vil bli høyere fram mot 2020. Prisstigningen forventes å være relativt stabil. Med en slik økonomisk utvikling vil alderspensjonister få sterkere utvikling i kjøpekraft.

Les mer om alderspensjonsstatistikk på www.nav.no.

Bjørn Halse, Statistikkseksjonen, Kunnskapsavdelingen, NAV