Ny offentlig tjenestepensjon – avtalen er i havn

Lørdag formiddag ble innholdet i avtalen om ny offentlig tjenestepensjon lagt fram av forhandlingspartene bestående av arbeidstakerorganisasjonene LO, YS, Unio, Akademikerne og arbeidsgiverorganisasjonene KS og Spekter, og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Som tidligere omtalt her på «deterdinpensjon.no» har vi fulgt forhandlingene som har stor betydning for over 800 000 offentlige ansatte.

Statsminister Erna Solberg utalte i etterkant at dette er en stor dag for alle offentlige ansatte, som nå får en ny og framtidsrettet pensjonsordning. Hun sa videre at dette gjaldt også for partene og regjeringen.

Det er en lenge etterlengtet avtale som nå er inngått, spesielt siden privat sektor har hatt sin ordning på plass siden 2011. Arbeids- og sosialministeren sier også at hun er glad for i fellesskap å ha kommet fram til en god løsning for alle parter og trekker fram trepartssamarbeidet. Hun poengterer videre at løsningen er en gevinst for samfunnet og at den bidrar til et bærekraftig velferdssamfunn. Til slutt sier hun at dette er ikke en reform for å spare penger, men en reform for å tilpasse offentlige pensjoner til endringene som ellers er gjort i pensjonssystemet.

Hovedpunktene i avtalen

 • Det vil lønne seg å jobbe lenger
 • De som må slutte tidlig blir ivaretatt
 • Det blir lettere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor
 • Alle offentlig ansatte får tjenestepensjon

Vi ser nærmere på noen av elementene i avtalen

 • Avtalen følger intensjonen i pensjonsreformen og vil være mer lik andre pensjonsløsninger som er etablert. Med andre ord blir de offentlige tjenestepensjonene tilpasset de andre pensjonsløsningene.
 • Den enkelte kan ta ut offentlig tjenestepensjon, og samtidig arbeide uten å få pensjonen avkortet. Likt som AFP i privat sektor
 • Ordningen gjelder fra 1963 kullet, og innføres fra 2020. Det er viktig å få med seg at tjenestepensjonen vil være livsvarig
 • Dagens offentlige AFP endres fra en tidligpensjonsordning til en livsvarig ytelse, lik AFP i privat sektor som ble innført i 2011.
 • De nye ordningene gjør at man ikke mister opptjente rettigheter ved bytte av jobb. Overføringsavtalen videreføres og legger til rette for fortsatt god mobilitet innad i offentlig sektor. Når AFP-ordningene i offentlig og privat sektor blir mer lik hverandre, letter dette også mobiliteten mellom offentlig og privat sektor.
 • «Betinget tjenestepensjon» er et nytt pensjonselement som innføres – Dette innebærer i korte trekk økt sikkerhet for den framtidige pensjonen for dem som ikke kvalifiserer til AFP. Et eksempel er hvis en faller ut av arbeidslivet eller skifter arbeidsgiver før fylte 62.
 • Overgangsordninger gjelder for de som har opptjening i dagens ordning, og som omfattes av de nye reglene. De vil beholde sine rettigheter også når de starter opptjeningen i den nye ordningen. De som er født i 1958 er gitt en garanti om 66 prosent av sluttlønnen når de tar ut pensjon ved 67 år. I avtalen som nå er inngått gis det også et tillegg for årskullene 1959 – 1967. Disse får et tillegg som gradvis trappes ned
 • Særaldersgrenser for de med 60, 63 og 65 års aldersgrense vil arbeides videre med etter at arbeidet med denne avtalen er sluttført. Det ligger likevel noen føringer i avtalen som er av betydning, og et eksempel er at de som er født før 1963 skal beholde dagens regler. Videre sier avtalen at de som 1.1.2020 har ti eller færre år til særaldersgrensen, skal sikres ordninger som gjør at de ikke kommer dårligere ut enn hvis dagens regler videreføres.

Hva gjenstår?

Det blir spennende å følge debatten i forbindelse med uravstemningen i arbeidstakerorganisasjonene, og det er viktig å være klar over at arbeidet med avtalen ikke er sluttført før dette er gjort.

De ulike arbeidstakerorganisasjonene har omfattende dekning av avtalen på sine hjemmesider. Det vil være riktig å vise til disse med hensyn til mer detaljerte eksempler. Disse har ofte eksempler som har bakgrunn i nettopp «ditt ansettelsesforhold».

Det er lagt ned mye arbeid i forhandlingene, og det har tatt lenger tid enn mange har regnet med å få fram en avtale om ny offentlig tjenestepensjon. Min oppfatning er at de som er offentlig ansatt har fått en god og forutsigbar pensjonsordning å se fram til. Jeg mener også at den vil være attraktiv og konkurransedyktig i kamp om viktig kompetanse i framtiden. Et annet aspekt med avtalen som jeg mener mange vil verdsette er at den bidrar til langt bedre mobilitet i arbeidsmarkedet.

Vel utført!

Kato Sandvik, avdelingsdirektør NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund

 

Kilder:

Pressemeldingen fra regjeringen (SMK)

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-og-partene-er-enige-ny-pensjonsordning-for-offentlig-sektor/id2592653/

Lenke til avtalen

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/asd/dokumenter/2018/pensjonsavtale-oftp-2018-03-03.pdf