Særaldersgrenser og offentlig tjenestepensjon

Regjeringen og partene i arbeidslivet ble 3. mars enige om ny offentlig tjenestepensjon og ny AFP-ordning for offentlig ansatte. Blant de spørsmål som ikke ble endelig avklart gjennom denne avtalen, var alderspensjon til personer med særaldersgrenser. Vi vil her se nærmere på hva særaldersgrense innebærer, og hvordan den nye tjenestepensjonsordningen for offentlig ansatte påvirker pensjonsreglene for personer med særaldersgrense.

Hva er særaldersgrense?

For statsansatte følger det av Lov om aldersgrense for offentlige tjenestemenn at den alminnelige aldersgrense i staten er 70 år. Etter loven kan det fastsettes lavere aldersgrense for stillinger som medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning, eller stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper. De lavere aldersgrenser kan være 68, 65, 63 og 60 år.

I kommunesektoren følger aldersgrensene av dagens hovedtariffavtale der det i punkt 2.15 heter at «Fastsettelse av aldersgrenser og regler om rett til å ta ut alderspensjon før nådd aldersgrense skal følge de samme prinsipper som gjelder i Statens pensjonskasse.»

For noen yrkesgrupper, blant annet sykepleiere, er særaldersgrensen fastsatt i egne lover.

Den som omfattes av aldersgrenseloven plikter å fratre ved første månedsskifte etter at aldersgrensen for stillingen er nådd. Om lag 10 % av medlemmene i Statens Pensjonskasse har særaldersgrenser. Det tilsvarende tallet i kommunal sektor for medlemsmassen i KLP er 30 %.

Når kan personer med særaldersgrense gå av med pensjon?

De som har en stilling som har lavere aldersgrense enn 70 år, kan få pensjon inntil tre år før aldersgrensen, dersom summen av alder og opptjeningstid er minst 85 år.

Eksempel: Petter er major i Forsvaret og har aldersgrense 60 år. Han er 55 år og har vært medlem i Statens Pensjonskasse i 30 år. Summen av alder og opptjeningstid er 85 år. Petter kan derfor få alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen fra han er 57 år.

Hvordan beregnes alderspensjon etter særaldersgrense?

Størrelsen på pensjonen er avhengig av pensjonsgrunnlaget, stillingsstørrelsen og opptjeningstiden. Full alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning utgjør 66 % av pensjonsgrunnlaget ved full opptjeningstid (30 år).

Eksempel: Marit går av med pensjon ved fylte 60 år. Hun har jobbet i 100 % stilling og har et pensjonsgrunnlag på kr. 500 000. Hennes opptjeningstid er 25 år. Hennes årlige alderspensjon blir som følger: kr. 500 000 x 66/100 x 25/30 = kr. 275 000.

Alderspensjon etter særaldersgrense i de offentlige tjenestepensjonsordningene blir ikke samordnet med alderspensjon fra folketrygden før ved fylte 67 år.

Ny tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor – hva med særaldersgrensene?

I rapporten som lå til grunn for forhandlingene om ny tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor, var også spørsmålet om særaldersgrenser drøftet. I rapporten het det blant annet: «Med en ny, fleksibel pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor, er det nødvendig å endre pensjonsreglene for personer med særaldersgrense

Hvordan pensjonsreglene for denne gruppen skal endres er det delte meninger om. Aftenposten tok på lederplass 9. januar 2018 til orde for at særaldersgrensene burde fjernes. Avisen pekte på at dette er en kostbar ordning. De fremholdt videre at hensynet til ønsket om å få folk til å stå lenger i arbeid «…tilsier at slike spesielle privilegier for enkelte yrkesgrupper ikke lar seg forsvare».

Fagforeningene til de yrkesgrupper som har særaldersgrenser er naturlig nok ikke enig i et slikt synspunkt. Som eksempel kan nevnes forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund, som representerer medlemmer som kan gå av med pensjon som 57-åringer. Han forsvarer i et intervju med Aftenposten 9. januar 2018 særaldersgrensen for sine medlemmer med at ansatte i politiet har døgnkontinuerlig tjeneste og opplever ting som åpenbart er belastende.

I avtalen om ny tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor som ble fremforhandlet mellom staten og partene i arbeidslivet er spørsmålet om særaldersgrenser omtalt. I følge avtalen vil personer som er født før 1963 beholde dagens regler. For personer som er født i 1963 eller senere, må regelverket for særaldersgrenser tilpasses den nye tjenestepensjonsmodellen (påslagsmodellen). Partene er enige om følgende: «Partene skal på dette grunnlaget, snarest etter inngåelsen av denne avtalen, utrede og avtale løsninger for personer som har særaldersgrense og opptjening i påslagsmodellen. Løsningene skal kunne virke fra 2020

Vi følger arbeidet med særaldersgrenser tett og spør oss om det er her vi får de største endringene fra dagens ordninger? Ny artikkel om temaet kommer når utredningen er i gang.

Forfatter av blogginnlegget denne uken er Sveinung Remøy, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund