Inntekt, arbeid og gjenlevendepensjon

Vi har tidligere her på Det er din pensjon hatt flere artikler om gjenlevendepensjon. For å repetere kort: gjenlevendepensjon er en ytelse fra NAV som skal sikre ektefelle/samboer inntekt til livsopphold etter et dødsfall. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva som forventes av deg som mottar gjenlevendepensjon, og hva som skjer med gjenlevendepensjonen dersom du blir syk eller mister jobben.

Forventinger om egen inntekt

Selv om du får innvilget gjenlevendepensjon er det forventet at du skal fortsette å arbeide og opprettholde tidligere inntektsnivå. Du kan derfor ikke uten videre planlegge å trappe ned i stilling fordi du mottar gjenlevendepensjon.

Det finnes likevel muligheter for unntak for dette det første året du er etterlatt. Dette regnes som en omstillingstid for deg som må tilpasse deg en ny hverdag. Det vil ikke bli stilt krav om arbeidsinntekt i omstillingsperioden, men gjenlevendepensjonen avkortes mot inntekt dersom du har dette.

Dersom du i løpet av omstillingstiden ikke skaffer deg en arbeidsinntekt det er rimelig å forvente at du kan klare, kan NAV fastsette en hypotetisk inntekt. Det betyr at pensjonen din blir avkortet etter en høyere inntekt enn den du faktisk har.

Der kan bli gitt unntak for inntektskravet også etter omstillingstiden dersom du har vært uten arbeid i lengre tid før dødsfallet, og har fylt 55 år når dødsfallet inntreffer, eller ved andre særskilte hensyn.

Planer om å jobbe mindre?

Mottar du gjenlevendepensjon og vurderer å trappe ned i stilling, enten frivillig eller ufrivillig, bør du alltid undersøke hva dette vil bety for gjenlevendepensjonen din. Det er nemlig ingen automatikk i at du får økt gjenlevendepensjon selv om du får lavere inntekt. NAV må alltid vurdere om du utnytter det vi kaller arbeidsevne, og de muligheter du har til inntekt.

Gjenlevendepensjon ved sykdom

Har du gjenlevendepensjon og må gå i redusert stilling på grunn av helsemessige årsaker, kan du på visse vilkår få økt gjenlevendepensjonen din. I slike situasjoner er det likevel ofte både bedre og riktigere for deg å få sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd enn høyere gjenlevendepensjon. Disse ytelsene gir deg opptjening til egen alderspensjon, noe gjenlevendepensjonen ikke gjør. Velger du gjenlevendepensjon i denne situasjonen taper du altså i det lange løp, i form av lavere alderspensjon.

Hva om du mister jobben?

Må du slutte i arbeidsforholdet ditt enten på grunn av nedleggelse eller oppsigelse? Da kan du ha rett til dagpenger. På samme måte som sykepenger, gir også dagpenger deg opptjening til alderspensjon. Ta derfor kontakt med NAV for å forhøre deg om dine muligheter til dagpenger, og meld deg som arbeidssøker. Gjenlevendepensjonen vil i en slik situasjon bli høyere for å kompensere for at dagpengene gir lavere inntekt enn arbeidsinntekten gjorde.

Til slutt

Ta alltid kontakt med NAV ved inntektsendringer om du har gjenlevendepensjon, det sikrer deg riktig ytelse og kan forhindre at du mister viktig pensjonsopptjening. Les mer på www.nav.no.

Forfatter av blogginnlegget denne uken er Tore Halvorsen, avdelingsdirektør i NAV Familie- og pensjonsytelser Porsgrunn