Pensjon i fokus våren 2018

Pensjon har vært i fokus i første halvår av 2018. Det har vært endringer, og forslag om endringer, både i privat og offentlig sektor. I denne artikkelen gir vi deg en kort oppsummering av det viktigste som har skjedd på pensjonsområdet så langt i 2018.

Privat sektor

I privat sektor har to pensjonsspørsmål blitt viet spesiell oppmerksomhet og vært en del av vårens lønnsoppgjør:

 • Endring av AFP-ordningen i privat sektor.
 • Opptjening av tjenestepensjon «fra første krone».

Endringer i AFP-ordningen var en del av lønnsoppgjøret mellom NHO og LO/YS. Det ble enighet om følgende punkter:

 • Det skal gjennomføres en utredning av en ny ordning for AFP i privat sektor. Denne utredningen skal være ferdig i løpet av desember 2018 slik at en ny ordning kan avtales inntatt i mellomoppgjøret 2019.
 • Sluttvederlagsordningen skal omdannes til et slitertillegg som gis arbeidstakere som tar ut AFP ved 62, 63 og 64 år, og som ikke har arbeidsinntekt ved siden av pensjonsutbetalingene. Denne ordningen etableres fra 01.01.2019 for årskullene fra og med 1957.
 • Vedtektsendringer som vil gi et bredere unntak for vilkåret om at søker skal være ansatt og reell arbeidstaker de tre siste årene før uttakstidspunktet for å kvalifisere for privat AFP.

Krav om opptjening av tjenestepensjon i privat sektor «fra første krone» ble fremmet som et krav fra LO og YS i vårens lønnsforhandlinger. Kravet ble avvist av NHO, og det ble derfor ikke en enighet om dette i lønnsoppgjøret. Nå har Ap og SV fremmet et forslag i Stortinget om samme tema, i form av en endring av Lov om obligatorisk tjenestepensjon.

I den nåværende lovteksten er kravet at innskudd til obligatorisk tjenestepensjon skal utgjøre minst 2 % av lønn mellom 1 og 12 G.

Det er i skrivende stund uklart om forslaget fra Ap og SV vil få flertall i Stortinget.

Offentlig sektor

I offentlig sektor har det vært forhandlinger mellom Arbeids- og sosialdepartementet og partene i arbeidslivet om ny tjenestepensjonsordning og AFP-ordning i offentlig sektor.

3. mars ble det enighet om en avtale med følgende hovedpunkter:

 • AFP for ansatte i offentlig sektor legges om til en livsvarig påslagsordning som kommer i tillegg til folketrygden. Ordningen er på mange områder lik AFP-ordningen i privat sektor.
 • Offentlig tjenestepensjon legges om til en påslagsmodell, med følgende hovedelementer:
  • Alle år i jobb frem til 75 år skal gi pensjonsopptjening.
  • Alderspensjonen skal tjenes opp med en grunnsats på 5.7 prosent av pensjonsgrunnlaget for inntekter fra 0-12 G og en tilleggssats på 18.1 prosent for inntekter fra 7.1-12 G.
  • Tjenestepensjonen skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 – 75 år og fritt kunne kombineres med arbeidsinntekt.
 • For de som ikke kvalifiserer for ny AFP-ordning, innføres en ordning med betinget tjenestepensjon.
 • De nye ordningene for AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor vil innføres fra 2020 for de som er født i 1963 eller senere. De som er født før 1963 beholder i hovedsak de gamle ordningene.

Arbeidstakerorganisasjonene fikk en frist frem til 1. juli med å «forankre» avtalen blant sine medlemmer. Alle organisasjonene har nå godkjent avtalen. Regjeringen vil nå utarbeide forslag til nødvendige lovendringer i tråd med avtalen, og legge disse forslagene frem for Stortinget. Det antas at disse forslagene kan behandles i Stortinget i løpet av våren 2019.

Forfatter av blogginnlegget denne uken er Sveinung Remøy, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund